Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[15] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 15/2017

OR.210.15.2017

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu  wolnego  urzędniczego stanowiska pracy

podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.     o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) podinspektor ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności,

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada co najmniej 3 letni staż pracy,
 3. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane: bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe lub specjalności wojskowe, administracja, prawo ),
 4. znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności z zakresu ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o zarzadzaniu kryzysowym, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, o stanie wojennym, o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej, ustawa prawo o zgromadzeniach, ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawa o ochronie przeciwpożarowej;
 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 7. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej          stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku,
  2. ważne poświadczenie bezpieczeństwa do prac z dokumentami niejawnymi min. do klauzuli „poufne”,
  3. posiada prawo jazdy kat. B.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Główne zadania i obowiązki na stanowisku:

1) prowadzenie spraw w zakresie obronności, a w szczególności:

-tworzenie w formie planów warunków organizacyjnych i technicznych celem realizacji zadań na potrzeby obronne państwa,

- opracowywanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz kart realizacji zadań,

- opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru, regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz zakresu działania Urzędu w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju,

- opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Zastępczych Miejsc Szpitalnych oraz przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z kwalifikacją wojskową oraz ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy  rezerwy,

2) przygotowanie i szkolenie pracowników na potrzeby obronne,

3) prowadzenie akcji kurierskiej,

4) nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony państwa,

5) prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, a w szczególności:

- opracowywanie planów obrony cywilnej i kart realizacji zadań OC,

- opracowywanie rocznych planów działania w dziedzinie obronności oraz OC i zarządzania kryzysowego,

- tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

- prowadzenie magazynu OC oraz dokumentacji magazynowej,

6) prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, a w szczególności:

- stałe aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,

- aktualizacja bazy danych na potrzeby zarządzania kryzysowego,

- planowanie i przygotowywanie działań w przypadku wystąpienia miejscowych zagrożeń oraz zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych,

- przygotowywanie i zapewnianie działania systemu ostrzegania i alarmowania oraz systemu powszechnego ostrzegania,

7) prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:

- współdziałanie z Komendą PPSP oraz jednostkami ochotniczej straży pożarnej w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej,

- realizacja zadań związanych z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w Gminie,

8) prowadzenie spraw w zakresie ochrony informacji niejawnych:

- pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,

- przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych w systemie teleinformatycznym,

- opracowywanie oraz aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych oraz dokumentacji systemu teleinformatycznego,

- prowadzenie stosownych dzienników i rejestrów dotyczących informacji niejawnych,

9) prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją imprez masowych, zgromadzeń  i wydawaniem stosownych zezwoleń,

10) terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdawczości,

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,

 b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

 c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów).

    

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39,   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim  w Żninie”. Termin składania dokumentów do dnia 20 października 2017 r. do godz. 1400 (włącznie). Aplikacje które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  23 października  2017 r.   o godz. 1400.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  9 października 2017 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 9 października 2017 r.

 

 

ZATWIERDZAM
              BURMISTRZ ŻNINA

/-/ Robert Luchowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bogumiła Czaj

Data wytworzenia:
09 paź 2017

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
09 paź 2017, godz. 11:41

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
09 paź 2017, godz. 11:42