Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE

PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE
Numer ogłoszenia: 403768 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 30 32 910, faks 052 30 32 920.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie własnym transportem do stołówki mieszczącej się w budynku Zarządu Oddziału PCK w Żninie ul. Aliantów 10, posiłków regeneracyjno wzmacniających przeznaczonych do żywienia zbiorowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od 02 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku codziennie do godziny 10,30 zgodnie z podanym niżej harmonogramem: - od poniedziałku do piątku : zupa z wkładką + pieczywo - w piątek należy dodatkowo dostarczyć suchy prowiant na dwa dni ( tj. sobota i niedziela lub inne dni świąteczne ) np. pieczywo + wędlina, pieczywo + pasztet, pieczywo + ser topiony, pieczywo + ryba. W skład jednodaniowego posiłku wchodzi: 0,35 litra zupy z wkładką mięsną - 100 gram plus 250 gram chleba. Jadłospis ma być zróżnicowany. Posiłki muszą być pełnowartościowe, odpowiadające wszelkim normom odżywczym i energetycznym oraz sporządzane z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych i sanitarnych. Posiłek powinien w swoim składzie zawierać warzywa , nasiona roślin strączkowych i ziemniaki. Kaloryczność przygotowanego posiłku regeneracyjno wzmacniającego nie może zawierać mniej niż 700 kalorii. Każdy posiłek musi zawierać co najmniej 25 % kalorii z tłuszczu, nie więcej jednak niż 35 % , oraz co najmniej 11 % kalorii z białka. Dostawa posiłków musi być różnego rodzaju. Wykonawca dostarcza różne zupy np.: pomidorowa z makaronem, krupnik, grochówka, fasolowa, barszcz czerwony z makaronem , zagęszczony, barszcz biały z makaronem, barszcz ukraiński, kapuśniak, jarzynowa, kalafiorowa, ogórkowa, pieczarkowa oraz różne rodzaje wkładki np.: skrzydełko, żeberko, pulpety, podroby. Na niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy przypadające w ciągu tygodnia wydawany będzie suchy prowiant w cenie obiadu. Suchy prowiant na każdy dzień musi składać się z : - chleb - 250 gram - wędlina: kiełbasa miękka np. parówkowa, mortadela, mielonka - 100 gram, kiełbasa twarda np. tatrzańska , piwna, żywiecka - 50 gram, - ser topiony - 100 gram - pasztet - 70 gram. - ryba - 100 gram. Na każdy wolny dzień asortyment dodatku do chleba musi być inny np.: chleb+ kiełbasa miękka, chleb + kiełbasa twarda, chleb + pasztet, chleb + ser topiony, chleb + ryba. Suchy prowiant musi być zapakowany w woreczek foliowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na okres dwóch tygodni szczegółowy jadłospis , przedstawiając go na każdy tydzień oddzielnie. Jadłospisy należy dostarczyć do Jadłodajni w poniedziałek , równocześnie z dostarczeniem posiłków. Przewidywana ilość posiłków w trakcie realizacji zamówienia - około 72.800. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych osób o 20%. Przewidywana liczba osób korzystających z posiłków - 200. Wymienione w SIWZ ilości posiłków należy traktować jako ilości szacunkowe, które mogą ulegać weryfikacji. Zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości posiłków niż wymieniona w SIWZ nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. Ilość porcji będzie określona przez Zamawiającego najpóźniej na 1dzień przed dniem wydawania posiłków. Żywienie będzie prowadzone przez 7 dni w tygodniu ( łącznie 364 dni w trakcie trwania umowy). Posiłki oraz suchy prowiant będą wydawane przez Zamawiającego. Podana przez Wykonawcę cena jednostkowa wraz z podatkiem VAT za przygotowanie posiłku regeneracyjno wzmacniającego oraz suchego prowiantu musi mieć wkalkulowaną cenę za dowóz posiłku regeneracyjno wzmacniającego oraz suchego prowiantu własnym transportem do jadłodajni przy Zarządzie Oddziału PCK w Żninie ul. Aliantów 10, koszty osprzętu (termosy, pojemniki), koszty przygotowania posiłków we własnym lokalu, spełniającym warunki sanitarne przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Cena będzie stała niezależnie od rodzaju posiłku. Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach miesięcznych do dnia 10 następnego miesiąca, a faktura za miesiąc grudzień winna być wystawiona za 27dni wydanych posiłków do 29 grudnia 2015 roku. Za pozostałe posiłki wydane do końca grudnia 2015 roku, faktura winna być wystawiona do 10 stycznia 2016 roku..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.52.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 1a do oferty - przykładowy uszczegółowiony jadłospis na okres dwóch tygodni. 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Informacja wynikająca z art. 26 ust.2d ustawy Pzp- załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Informacja dotycząca realizacji zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Formularz wzoru umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops-znin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin Sekretariat 1 piętro p.1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin Sekretariat 1 piętro p.1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie.pdf (PDF, 273.54Kb) 2014-12-09 14:22:26 491

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik 1a.pdf (PDF, 104.32Kb) 2014-12-09 14:24:48 44
Załącznik 1.pdf (PDF, 200.04Kb) 2014-12-09 14:24:48 39
Załącznik 2.pdf (PDF, 140.01Kb) 2014-12-09 14:24:48 54
Załącznik 3.pdf (PDF, 122.92Kb) 2014-12-09 14:24:48 42
Załącznik 4.pdf (PDF, 102.45Kb) 2014-12-09 14:24:48 50
Załącznik 5.pdf (PDF, 67.27Kb) 2014-12-09 14:24:48 51
Załącznik 6.pdf (PDF, 1.21Mb) 2014-12-09 14:24:48 35
SIWZ.pdf (PDF, 4.14Mb) 2014-12-09 14:22:26 44

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wynik postępowania.pdf (PDF, 318.09Kb) 2014-12-22 14:30:47 496
Zmiana - Wynik postępowania.pdf (PDF, 414.80Kb) 2014-12-31 09:24:23 492

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Piotrowski

Data wytworzenia:
09 gru 2014

Osoba dodająca informacje

Łukasz Piotrowski

Data publikacji:
09 gru 2014, godz. 14:22

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Piotrowski

Data aktualizacji:
09 gru 2014, godz. 14:22