Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[SCUW][9] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości samorządowej instytucji kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
i o naborze do pracy na to stanowisko
       Nr 9/2017

Dyrektor

 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie

ul. Potockiego 1a

88-400 Żnin

informuje o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
podinspektor ds. księgowości samorządowej instytucji kultury
w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

i na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

podinspektor ds. księgowości samorządowej instytucji kultury

w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie

ul. Potockiego 1a

88-400 Żnin.

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

1) podinspektor ds. księgowości samorządowej instytucji kultury - pełny wymiar czasu pracy;

2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

Wymagania niezbędne:

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań  na stanowisku;

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 1. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. co najmniej 3 letni staż pracy;

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów obowiązujących na stanowisku pracy w szczególności ustaw                      o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,                                       o organizowaniu i o prowadzeniu działalności kulturalnej, o podatku dochodowym  od osób prawnych, kodeks pracy, dyscypliny finansów publicznych, znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, 

przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;

 1. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office) oraz znajomość programów finansowo – księgowych;
  2. kreatywność, komunikatywność.

   4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora ds. księgowości     samorządowej instytucji kultury.

Szczegółowe zadania i obowiązki:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych instytucji kultury zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 2. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu finansowego;
 3. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora;
 4. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji;
 5. prowadzenie i uzgadnianie kont analitycznych z księgi głównej;
 6. obsługa programu PŁATNIK, PUE- sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS;
 7. sporządzanie deklaracji do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami;
 8. wstępna kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych;
 9. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych;
 10. realizacja płatności rachunków zgodnie z terminem ich płatności;
 11. wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji inspektora-księgowy samorządowej instytucji kultury.

 

 

       5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

       a) stanowisko urzędnicze z dostępem do Internetu;

       b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych;

       c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

6.  Wymagane dokumenty:

1.  odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub średniej;

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 2. curriculum vitae (życiorys) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy              i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, szkolenia itp.;
 5. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o zdolności  do wykonywania określonego zawodu;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dowodu osobistego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, a w szczególności kwestionariusz osobowy, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą:

       „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). Oświadczenie    o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

7. Określenie metody naboru oraz terminu i miejsca składania dokumentów:

           Metoda naboru – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez Komisję kwalifikacyjną.     Wymagane dokumenty należy składać w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych                                   ul. Potockiego 1a, 88-400 Żnin lub przesyłać pocztą na adres Centrum j.w., w zaklejonej kopercie                    z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości samorządowej instytucji kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie”.

Termin składania dokumentów – włącznie do dnia 9 października (poniedziałek) 2017 r. – do godz.15.30. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a                    w dniu 10 października 2017 r. o godz.13.00.

            Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu 52 30 22 482

            Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru                      o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

            Druki stosownych oświadczeń do celów naboru oraz Regulamin naboru do pracy                              na stanowiska urzędnicze zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

            Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych  Żninie.

Żnin, dnia 25 września  2017 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a w dniu 25 września  2017 r.

                                                             

                                               ZATWIERDZAM

                                                                   DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO

                                                                          CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

                                                                                                   W ŻNINIE

                                         /-/ Jacek Świtała


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jacek Świtała

Data wytworzenia:
25 wrz 2017

Osoba dodająca informacje

Piotr Lewandowski

Data publikacji:
25 wrz 2017, godz. 14:55

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Lewandowski

Data aktualizacji:
25 wrz 2017, godz. 15:04