Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[SCUW][8] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

          Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
  i o naborze do pracy na to stanowisko
        Nr 8/2017

Dyrektor

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie

ul. Potockiego 1a

88-400 Żnin

informuje o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych
w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

i na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych

w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie

ul. Potockiego 1a

88-400 Żnin

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

1) podinspektor ds. księgowości jednostek budżetowych - pełny wymiar czasu pracy;

2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

Wymagania niezbędne:

Kandydat(ka) do pracy:

1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);

2. posiada wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań  na stanowisku;

3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6.posiada co najmniej 3 letni staż pracy, w tym przynajmniej 1 rok na stanowisku                               w jednostce samorządu terytorialnego.

 

 

 

          Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów obowiązujących na stanowisku pracy, w szczególności: ustawy                                     o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności                                                  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o systemie oświaty, ustawy                                             o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

  1. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
    1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel) oraz znajomość programów finansowo – księgowych;
    2. kreatywność, komunikatywność.

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku ds. księgowości.

Szczegółowe zadania i obowiązki:

1. prowadzenie ksiąg rachunkowych dochodów jednostek budżetowych;

2. prowadzenie ksiąg rachunkowych wydatków jednostek obsługiwanych według przyjętych zasad rachunkowości;

3. prowadzenie i uzgadnianie kont analitycznych z zakresu rachunku dochodów i wydatków budżetowych;

4. analiza i kontrola kont rachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna kont;

5. wstępna kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych;

6. przygotowywanie dokumentów księgowych do zapłaty;

7. realizacja płatności rachunków - przelewem i gotówką, zgodnie z terminem ich płatności;

8. sporządzanie analiz, zestawień i sprawozdań z zakresu zajmowanego stanowiska;

9. wykonywanie innych zadań zleconych przez  przełożonego;

10. sumienne i bezstronne wykonywanie zadań;

  1. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

       5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

           a) stanowisko urzędnicze z dostępem do Internetu;

           b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych;

           c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

6.  Wymagane dokumenty:

1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu u kończenia szkoły wyższej lub średniej;

2. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

3. curriculum vitae (życiorys) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej;

4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy                             i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, szkolenia itp.;

6.oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu                                  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności                 do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności                   do wykonywania określonego zawodu;

7.  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

8. kserokopia dowodu osobistego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, a w szczególności kwestionariusz osobowy, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą:

       „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). Oświadczenie    o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

7. Określenie metody naboru oraz terminu i miejsca składania dokumentów:

Metoda naboru – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez Komisję kwalifikacyjną. Wymagane dokumenty należy składać w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych ul. Potockiego 1a, 88-400 Żnin          lub przesyłać pocztą na adres Centrum j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru                              na stanowisko podinspektora  ds. księgowości jednostek budżetowych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie”.

Termin składania dokumentów – włącznie do dnia 9 października (poniedziałek) 2017 r. – do godz.15.30. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a w dniu            10 października 2017 r. o godz. 12.00.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu 52 3022482

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru oraz Regulamin naboru do pracy                                                        na stanowiska urzędnicze zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych  Żninie.

Żnin, dnia 25 września 2017 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a  w dniu 25 września                  2017 r.

 

 

                                                           ZATWIERDZAM

                                                                               DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO

                                                                               CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

                                                                                                       W ŻNINIE

                                             /-/ Jacek Świtała


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jacek Świtała

Data wytworzenia:
25 wrz 2017

Osoba dodająca informacje

Piotr Lewandowski

Data publikacji:
25 wrz 2017, godz. 14:57

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Lewandowski

Data aktualizacji:
25 wrz 2017, godz. 15:04