Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[SCUW][7] Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

 Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy 

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 7/2017

       Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie

ul. Potockiego 1a, 88-400 Żnin

informuje o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

 inspektor ds. zamówień publicznych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie 

Na podstawie art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902) ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do pracy na wolne urzędnicze stanowisko pracy

inspektor ds. zamówień publicznych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie 

    ul. Potockiego 1a   88-400 Żnin

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

   1) inspektor ds. zamówień publicznych;

   2) symbol stanowiska: wg klasyfikacji zawodów i specjalności. (242225)

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska.

 

Wymagania niezbędne:

Kandydat(ka) do pracy

1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

   ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

4. posiada wykształcenie wyższe,

5. posiada minimum 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań określonych w ustawie o zamówieniach publicznych,

6. zna przepisy prawa z zakresu zamówień publicznych (a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy) i potrafi stosować je w praktyce (dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym samodzielne opracowywanie kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego);

7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej   stanowisku;

8. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1) umiejętności i predyspozycje zawodowe:

        a) ogólna znajomość dyrektyw unijnych i procedur udzielania  zamówień  publicznych;

           b) doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych przy przedsięwzięciach dofinansowywanych ze środków unijnych;

          c) umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Word, Excel i inne niezbędne programy  do realizacji zadań);

   2) predyspozycje osobowościowe:

  1. samodzielność;
  2. odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz negocjowania;
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym;
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność w formie pisemnej i ustnej;
  5. odporność na stres, dyspozycyjność i zaangażowanie.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. zamówień publicznych:

1) przeprowadzanie czynności proceduralnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

-przygotowywanie, prowadzenie i koordynowanie zadań we współpracy                      z jednostkami obsługiwanymi w zakresie udzielania zamówień;

-współpraca z jednostkami obsługiwanymi przy udzielaniu wszelkich zamówień publicznych;

-planowanie zamówień, sporządzanie SIWZ, publikacja ogłoszeń, ocena ofert, komunikacja z wykonawcami, sporządzanie protokołów, umów, odpowiedzi                        na odwołania, itp.

2) nadzór nad jednostkami obsługiwanymi w zakresie przestrzegania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminów wewnętrznych;

3) przygotowywanie dokumentacji przetargowej;

4)udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

5) kompletowanie dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych;

6) prowadzenie rejestru postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych;

7) monitorowanie zmian w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych;

8) opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych i sprawozdań rocznych oraz wykonywanie wszelkich obowiązujących zadań ustawowych w zakresie Prawa zamówień publicznych.

 

5. Informacja o warunkach pracy:

1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony z zastrzeżeniem:   osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku kończącego służbę przygotowawczą;

2) praca na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie w pełnym wymiarze czasu pracy 40 godzin tygodniowo;

3)obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych;

4) praca na miejscu w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. kopia dowodu osobistego;
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. list motywacyjny;
 4. szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
 5.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6.  oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7.  oświadczenie o niekaralności;
 8.  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 9.  oświadczenie o zdolności wykonywania określonego zawodu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, a w szczególności kwestionariusz osobowy, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922)” oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a 88-400 Żnin lub przesyłać pocztą na adres Centrum                   j.w. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na inspektora ds. zamówień publicznych Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie”.

Termin składania dokumentów włącznie do dnia 12 września 2017 r. (wtorek) –  do godz. 17.00. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a, 13 września 2017 r. o godz. 12.00.

      Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 30 22 482

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych ul. Potockiego 1a w Żninie.

 

Żnin, dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie w dniu 31.08.2017r.

 

 

ZATWIERDZAM

                                                        P.O. DYREKTORA

                                                          SAMORZĄDOWEGO

                                                                            CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

                                                                                         W ŻNINIE

                                                                              /-/ Agnieszka Sulecka


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Sulecka

Data wytworzenia:
31 sie 2017

Osoba dodająca informacje

Marcin Czechorowski

Data publikacji:
31 sie 2017, godz. 15:23

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Czechorowski

Data aktualizacji:
31 sie 2017, godz. 15:23