Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[SCUW][5] Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

 Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy 

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 5/2017

       Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie

ul. Potockiego 1a, 88-400 Żnin

informuje o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

 głównego księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie 

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór
do pracy na wolne urzędnicze stanowisko pracy

głównego księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie 

    ul. Potockiego 1a   88-400 Żnin

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

   1) główny księgowy w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie – pełny wymiar czasu pracy,

   2) symbol stanowiska: wg klasyfikacji zawodów i specjalności (121101)

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe.

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

 

Kandydat(ka) do pracy:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego:
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym                    w przepisach o służbie cywilnej;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

 

 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę                w księgowości;
 2. ukończyła średnią policealną lub maturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:

 

 1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
 3. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 4. umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz;
 5. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows XP, Excel, Płatnik, programy finansowo – księgowe, płacowe);
 6. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
 7. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność.

 

Wymagania dodatkowe wpływające na optymalizację zadań na stanowisku:

 

 1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
 2. znajomość przepisów związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych;
 3. doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli;

    a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

    b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych

        i finansowych.

 

5. Informacja o warunkach pracy:

1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony z zastrzeżeniem:  osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku kończącego służbę przygotowawczą;

2) praca na stanowisku głównego księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie w pełnym wymiarze czasu pracy 40 godzin tygodniowo;

3) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych;

4) praca na miejscu w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. kopia dowodu osobistego;
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. list motywacyjny;
 4. szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
 5.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6.  oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7.  oświadczenie o niekaralności;
 8.  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 9.  oświadczenie o zdolności wykonywania określonego zawodu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, a w szczególności kwestionariusz osobowy, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia            29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922)” oraz z ustawą          z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem,           że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji           do pracy.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie, ul. Potockiego 1a, 88-400 Żnin lub przesyłać pocztą na adres Centrum                   jw. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie”.

Termin składania dokumentów włącznie do dnia 16 sierpnia 2017 r. (środa) –            do godz.15.30. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie            ul. Potockiego 1a dnia 17 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00.

      Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu 52 30 22 482

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych ul. Potockiego 1a w Żninie.

 

Żnin, dnia 27 lipca 2017 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie w dniu 27.07.2017r.

 

 

ZATWIERDZAM

                                                        P.O. DYREKTORA

                                                          SAMORZĄDOWEGO

                                                                            CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

                                                                                         W ŻNINIE

                                                                              /-/ Agnieszka Sulecka


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Sulecka

Data wytworzenia:
27 lip 2017

Osoba dodająca informacje

Piotr Lewandowski

Data publikacji:
27 lip 2017, godz. 10:34

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Lewandowski

Data aktualizacji:
27 lip 2017, godz. 10:34