Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[7] Nabór na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie

 
Ogłoszenie o wolnym kierowniczym urzędniczym stanowisku pracy  
 i o naborze do pracy na to stanowisko
Nr 7/2023

OR.210.7.2023
 
BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700 – lecia 39
88-400 Żnin
ogłasza o istnieniu wolnego kierowniczego urzędniczego stanowiska pracy
 
Dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie
 
Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko
Dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie
  
1. Nazwa i adres jednostki:
Żłobek Gminny w Żninie
ul. Jasna 5
88-400 Żnin
 
2. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego:
1) Dyrektor Żłobka Gminnego w Żninie
2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności
 
3. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. pięcioletni staż pracy,
 3. minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
 4. obywatelstwo polskie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 8. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 9. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 10. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku,
 12. znajomość ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy z dnia  marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
4. Wymagania dodatkowe oraz inne preferowane kwalifikacje:
 1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 2. znajomość przepisów prawa pracy,
 3. znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 4. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 5. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości samorządowych jednostek budżetowych,
 6. znajomość przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 7. umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 8. umiejętności menadżerskie, inicjatywa i dynamika w działaniu, komunikatywność,
 9. poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 
5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
 1. kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji zadań wynikających ze statutu Żłobka Gminnego w Żninie oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 2. nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Żłobkiem Gminnym realizującym własne zadania oraz zadania obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostki, w myśl ustawy o samorządzie gminnym,
 3. ustalanie i zatwierdzanie planów działalności jednostki,
 4. wykonywanie zadań w zakresie zwierzchnika służbowego nad zatrudnionymi pracownikami jednostki.
 
6. Informacja o warunkach pracy:
 1. praca na stanowisku dyrektora żłobka w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzinny tygodniowy czas pracy,
 2. zatrudnienie  w ramach umowy o pracę,
 3. praca na miejscu: Żłobek Gminny w Żninie w budynku Przedszkola Miejskiego
  nr w 2 w Żninie, przy ul. Jasnej 5,
 4. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
 
7. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 1. list motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. pisemne opracowanie koncepcji programowej, organizacyjnej i ekonomicznej Żłobka Gminnego w Żninie,
 5. kserokopie:
 1. dokumentów poświadczających wykształcenie,
 2. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  wymagany staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenia o pozostawaniu w stosunku pracy,
 3. dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne,
 1. oświadczenia o:
 1. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu,
 
8. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.
Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39, 88-400 Żnin w Sekretariacie Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu jw., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie”. Termin składania dokumentów do dnia 7 sierpnia 2023 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ”. 
 
Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.
 
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  516994557. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Marta Orzechowska – pracownik Wydziału Polityki Społecznej, Zdrowia Ewidencji Ludności i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Żninie.
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.
 
Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.
 
Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (bip.gminaznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie i na tablicy ogłoszeń w Żłobku Gminnym przy ul. Jasnej 5 w Żninie.

Żnin, dnia 27 lipca 2023 r.
 
Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie oraz tablicy ogłoszeń w Żłobku Gminnym w Żninie w dniu 27 lipca 2023 r.

   ZATWIERDZAM
           BURMISTRZ ŻNINA
 /-/Robert Luchowski
 
 

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Przemysław Matwiejczyk

Data wytworzenia:
27 lip 2023

Osoba dodająca informacje

Przemysław Matwiejczyk

Data publikacji:
27 lip 2023, godz. 09:23

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Matwiejczyk

Data aktualizacji:
27 lip 2023, godz. 09:25