Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[9] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze inspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 9/2019

OR.210.9.2019

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu  wolnego  urzędniczego stanowiska pracy

Inspektora ds. drogownictwa w  Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.     o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Inspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) inspektor  ds. drogownictwa -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie średnie techniczne w zakresie drogownictwa, transportu lub pokrewne i minimum   5 lat stażu pracy lub wyższe techniczne w zakresie drogownictwa, transportu i pokrewne oraz minimum 3 lata stażu pracy;
 3. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru drogownictwa, w tym w szczególności ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 4. posiada znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, ustawa o samorządzie gminnym;
 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej  stanowisku;
 7. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
  2. bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji,
  3. podstawowa wiedza z zakresu działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
  4. znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  5. doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa drogowego, w tym co najmniej dwuletnia praca związana z procesami inwestycyjnymi, praca w administracji budowlanej – pożądana w jednostkach samorządu terytorialnego, praca w przedsiębiorstwie budowlanym (kierownik robót, kierownik budowy),
  6. posiadanie uprawnień budowlanych lub spełnianie warunków  wymaganych do ich uzyskania w okresie 1 – 2 lat, pożądane w branży drogowej.

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. przygotowanie harmonogramów realizacyjnych związanych z utrzymaniem letnim i zimowym dróg;
 2. przeprowadzanie okresowych kontroli dróg w zakresie stanu nawierzchni dróg gminnych, oznakowania poziomego i pionowego;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o awariach na drogach i dalsze prowadzenie sprawy do usunięcia awarii;
 4. przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ dotyczących zakresu robót związanych z utrzymaniem dróg w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału wykonawców, udział w pracach komisji przetargowej w zakresie obowiązków przypisanych na stanowisku pracy;
 5. sprawdzenie zgodności realizacji z umowami, weryfikacja faktur i rachunków, kontrola nad wykorzystaniem środków z budżetu Gminy Żnin;
 6. wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru robót drogowych w zakresie utrzymania letniego i zimowego;
 7. wykonywanie obowiązków w zakresie nadzoru nad inwestycjami drogowymi ujętymi w budżecie Gminy Żnin;
 8. uczestniczenie w komisjach okresowych (radach budowy) oraz komisjach na zakończenie ustalonego okresu rękojmi i gwarancji, a także komisjach i sesjach Rady Miejskiej w Żninie,
 9. bieżąca obsługa korespondencji, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw;
 10.  udział w zebraniach wiejskich, współpraca z radami;
 11.  weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, remonty, inwestycje, zakupione towary w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku;
 12.  udzielanie zezwoleń na korzystanie z dróg gminnych;
 13.  prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie swoich właściwości;
 14.  współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami, stanowiskami samodzielnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
 15.  koordynowanie prac wykonywanych w obszarze pasa drogowego;
 16.  rozliczanie dotacji otrzymanych na utrzymanie i budowę dróg;
 17.  wykonywanie zadań z zakresu inżynierii ruchu, w tym: nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na lokalnych drogach gminnych;
 18.  uzgadnianie projektów organizacji ruchu;
 19.  opracowywanie  projektów planów rozwoju sieci drogowej;
 20.  opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 21.  sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z umowami,  kontrola nad wykorzystaniem środków z budżetu Gminy Żnin;
 22.  rozliczanie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego, nadzór w zakresie zarządzania majątkiem oświetleniowym;
 23.  rozliczanie zużycia gazu na potrzeby obiektów będących własnością Gminy Żnin;
 24.  przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadawania nazw ulic i zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

 1. miejsce pracy i lokalizacja: Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej     i Inwestycji, Urząd Miejski, Żnin, ul. 700-lecia 39,
 2. stanowisko urzędnicze z dostępem do Internetu,
 3. praca administracyjno–biurowa z obsługą urządzeń technicznych na stanowisku,
 4. wynagrodzenie wg. Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie,
 5. czas pracy: 40 godzinny, zgodnie z Regulaminem pracy w Urzędzie Miejskim    w Żninie,
 6. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi  informatycznych.

 

 

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  uwierzytelniona kserokopia świadectwa, dyplomu ukończenia szkoły;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i  staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność             z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się          w gronie najlepszych kandydatów.

 

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 –lecia 39,   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 23.09.2019 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  24.09.2019 r.   o godz. 1200.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ” Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 115. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  12 września 2019 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu  12 września 2019 r.

 

 

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ ŻNINA

                                                                                                                            /-/ Robert Luchowski

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Piechowiak

Data wytworzenia:
12 wrz 2019

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
12 wrz 2019, godz. 10:33

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
12 wrz 2019, godz. 10:35