Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[9] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 9/2018

OR.210.9.2018

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu  wolnego  urzędniczego stanowiska pracy

podinspektora ds. drogownictwa w  Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.     o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) podinspektor  ds. drogownictwa -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie średnie techniczne w zakresie drogownictwa i min. 1 rok stażu pracy lub wyższe techniczne w zakresie drogownictwa;
 3. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru drogownictwa, w tym w szczególności ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 4. posiada znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, ustawa o samorządzie gminnym;
 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej  stanowisku;
 7. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
  2. bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji,
  3. podstawowa wiedza z zakresu działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
  4. znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  5. doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa drogowego, w tym co najmniej dwuletnia praca związana z procesami inwestycyjnymi, praca w administracji budowlanej – pożądana w jednostkach samorządu terytorialnego, praca w przedsiębiorstwie budowlanym (kierownik robót, kierownik budowy),
  6. posiadanie uprawnień budowlanych lub spełnianie warunków  wymaganych do ich uzyskania w okresie 1 – 2 lat, pożądane w branży drogowej.

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. przygotowanie harmonogramów realizacyjnych związanych z utrzymaniem letnim i zimowym dróg,
 2. przeprowadzanie okresowych kontroli dróg w zakresie stanu nawierzchni dróg gminnych, oznakowania poziomego i pionowego,
 3. przyjmowanie zgłoszeń o awariach na drogach i dalsze prowadzenie sprawy do usunięcia awarii,
 4. przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ dotyczących zakresu robót związanych z utrzymaniem dróg w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału wykonawców, udział w pracach komisji przetargowej w zakresie obowiązków przypisanych na stanowisku pracy,
 5. sprawdzenie zgodności realizacji z umowami, weryfikacja faktur i rachunków, kontrola nad wykorzystaniem środków z budżetu Gminy,
 6. wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru robót drogowych w zakresie utrzymania letniego i zimowego.
 7. wykonywanie obowiązków w zakresie nadzoru nad inwestycjami drogowymi ujętymi w budżecie Gminy.
 8. uczestniczenie w komisjach okresowych (radach budowy) oraz komisjach na zakończenie ustalonego okresu rękojmi i gwarancji, a także komisjach i sesjach Rady Gminy.
 9. bieżąca obsługa korespondencji, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw.
 10.  udział w zebraniach wiejskich, współpraca z radami .
 11.  weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, remonty, inwestycje, zakupione towary w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku.
 12.  udzielanie zezwoleń na korzystanie z dróg gminnych;
 13.  prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie swoich właściwości
 14.  współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami, stanowiskami samodzielnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
 15.  koordynowanie prac wykonywanych w obszarze pasa drogowego,
 16.  rozliczanie dotacji otrzymanych na utrzymanie i budowę dróg,
 17.  wykonywanie zadań z zakresu inżynierii ruchu, w tym: nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na lokalnych drogach gminnych,
 18.  uzgadnianie projektów organizacji ruchu,
 19.  opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 20.  opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 21.  sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z umowami, kontrola nad wykorzystaniem środków z budżetu Gminy,
 22.  rozliczanie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego, nadzór w zakresie zarządzania majątkiem oświetleniowym,
 23.  rozliczanie zużycia gazu na potrzeby obiektów będących własnością Gminy Żnin,
 24.  przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadawania nazw ulic i zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
 2. praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
 3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  uwierzytelniona kserokopia świadectwa, dyplomu ukończenia szkoły;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 –lecia 39,   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 1400 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  23 lipca 2018 r.   o godz. 1400.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ” Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 115. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

Żnin, dnia  10 lipca 2018 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu  10 lipca 2018 r.

 

 

 

 

ZATWIERDZAM
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

ŻNINA

                                                                                                                /-/ Halina Rosiak


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bogumiła Czaj

Data wytworzenia:
10 lip 2018

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
10 lip 2018, godz. 15:20

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
10 lip 2018, godz. 15:21