Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[8] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze inspektora ds. pomocy publicznej oraz ulg i zwolnień podatkowych w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr  8/2019

OR.210.8.2019

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700-lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy

 Inspektora ds. pomocy publicznej oraz ulg i zwolnień podatkowych w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Inspektora ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Gospodarki

w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700-lecia 39

    88-400 Żnin

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

1) Inspektor ds. pomocy publicznej oraz ulg i zwolnień podatkowych - pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe magisterskie, z zakresu ekonomii, prawa lub administracji;
 3. posiada minimum 3-letni staż pracy,
 4. posiada znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o podatku rolnym, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 204 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, Komunikatu Komisji w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (2012/C 8/02)
 5. posiada umiejętność interpretacji wskazanych wyżej przepisów prawa oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;
 6. umiejętność analizy sytuacji finansowej przedsiębiorcy – bez względu na formę organizacyjno-prawną prowadzonej działalności oraz przy zastosowaniu różnych form prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 9. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

 

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
   1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
   2. doświadczenie co najmniej 3-letniej pracy w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostkach budżetowych, preferowane doświadczenie pracy w księgowości podatkowej.

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 

 1. prowadzenie postępowań w sprawach związanych z udzielaniem ulg podatkowych  w formie umorzeń, odroczeń oraz rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych oraz innych należności stanowiących dochód budżetu Gminy Żnin,
 2. prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis i pomocy regionalnej w oparciu o gminne programy pomocowe,
 3. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących ulg i zwolnień udzielanych na podstawie ustawy o podatku rolnym, stanowiących pomoc publiczną,
 4. przygotowywanie zaświadczeń o wysokości udzielonej pomocy publicznej oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
 5. monitorowanie limitu udzielonej pomocy publicznej,
 6. sporządzanie danych do sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów  w zakresie udzielanej pomocy, pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, innej pomocy publicznej podlegającej obowiązkom sprawozdawczym albo informacji o nieudzielaniu takiej pomocy,
 7. sporządzanie i przesyłanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, pomocy publicznej de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz rocznej informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w systemie SRPP,
 8. wprowadzanie do systemu SHRIMP pomocy publicznej  udzielonej przedsiębiorcom,
 9. analiza złożonych odwołań i przekazywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w celu podejmowania rozstrzygnięć przez ten organ odwoławczy oraz analiza i prowadzenie dokumentacji w postępowaniach odwoławczych przed innymi organami,
 10. przygotowywanie projektów uchwał  rady miejskiej w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz zasad i trybu udzielania ulg,
 11.  przygotowywanie informacji i analiz w zakresie udzielanej pomocy publicznej,
 12.  przygotowywanie informacji i analiz w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 13.  współdziałanie z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Gminy Żnin    w zakresie pomocy publicznej,
 14.  wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
 2. praca administracyjno-biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
 3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dowodu osobistego;
 9. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z  pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

    

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. pomocy publicznej oraz ulg i zwolnień podatkowych w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 29 sierpnia 2019 r. do godz. 15.30 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700-lecia 39 w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.

Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu
52 303 13 01 wew. 159. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest Lidia Dudek – Dyrektor Wydziału Budżetu i Gospodarki

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia 19 sierpnia 2019 r.

 

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 19 sierpnia 2019 r.

 

 

 

                                                                                                                                             Z-ca Burmistrza Żnina

                                                                                                                                                                                                      /-/ Halina Rosiak-Kozłowska


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Lidia Dudek

Data wytworzenia:
19 sie 2019

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
19 sie 2019, godz. 09:40

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
19 sie 2019, godz. 09:42