Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[8] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjnej Urzędu Stanu Cywilnego w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 8/2018

OR.210.8.2018

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu  wolnego  urzędniczego stanowiska pracy

podinspektora ds. obsługi administracyjnej Urzędu Stanu Cywilnego

w Żninie

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.     o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

podinspektora ds. obsługi administracyjnej Urzędu Stanu Cywilnego

  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) podinspektor  ds. obsługi administracyjnej Urzędu Stanu Cywilnego -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe;
 3. posiada znajomość przepisów prawnych: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa o zmianie imienia i nazwiska, Rozporządzenie ministra Spraw  Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej  stanowisku;
 6. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
  4. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  5. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  6. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  7. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku – program „Żródło”),
  2. umiejętność stosowania interpretacji przepisów prawnych;

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. sporządzanie protokołów zgłoszenia urodzenia i zgonu oraz protokołów przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 2. sporządzane projektów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 3. prowadzenie akt zbiorowych urodzeń, małżeństw i zgonów,
 4. sporządzanie protokołów przyjęcia oświadczeń:
  1. o uznaniu ojcostwa,
  2. o powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  3. o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzania,
  4. małżonków o nadaniu dziecku niepochodzącemu z małżeństwa nazwiska jakie nosi lub będzie nosiło ich wspólne dziecko,
  5. o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 5. sporządzanie zaświadczeń:
  1. potwierdzających uznanie ojcostwa,
  2. o stanie cywilnym,
  3. stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do zawarcia małżeństwa konkordatowego),
  4. stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (do zawarcia małżeństwa za granicą),
 6. sporządzanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 7. sporządzanie projektów wzmianek dodatkowych dołączanych do aktów stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych, aktów stanu cywilnego, protokołów sporządzanych przez kierowników urzędów stanu cywilnego albo konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu,
 8. załączanie przy aktach stanu cywilnego przypisków o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby oraz zawierających informacje wpływające na stan cywilny tej osoby,
 9. wydawanie skróconych, zupełnych i wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego,
 10. wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 11.  prowadzenie korespondencji z zakresu stanu cywilnego,
 12. migracja (przenoszenie) do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach papierowych,
 13. nanoszenie w rejestrze PESEL zmian związanych z rejestracją stanu cywilnego,
 14. usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL na podstawie aktów stanu cywilnego,
 15. tworzenie zleceń o migrację aktów stanu cywilnego przez inne urzędy stanu cywilnego, w których sporządzono dany akt oraz zleceń o usunięcie niezgodności w rejestrze PESEL,
 16. przygotowywanie dokumentacji związanej z transkrypcją aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą, uzupełnieniem oraz sprostowaniem aktów stanu cywilnego,
 17. sporządzanie raportów statystycznych, raportów wykonanych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego realizowanych w ramach zadań zleconych, raportów utraconych blankietów do odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,
 18. przygotowywanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
 19. przygotowywanie życzeń dla jubilatów,
 20. obsługa organizacyjno-techniczna uroczystości zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy pożycia małżeńskiego,

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
 2. praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
 3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

 

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 –lecia 39,   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 20 kwietnia  2018 r. do godz. 1400 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  23 kwietnia 2018 r.   o godz. 1300.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae, inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 115. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

Żnin, dnia  10 kwietnia 2018 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu  10 kwietnia 2018 r.

 

 

 

 

ZATWIERDZAM
   BURMISTRZ ŻNINA

/-/ Robert Luchowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bogumiła Czaj

Data wytworzenia:
10 kwi 2018

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
10 kwi 2018, godz. 15:16

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
10 kwi 2018, godz. 15:16