Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[8] Ogłoszenie o naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

 

Ogłoszenie o wolnym kierowniczym urzędniczym stanowisku pracy  

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 8/2020

OR.210.8.2020                                                          

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego kierowniczego urzędniczego stanowiska pracy

 Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.     o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy

Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa

 i Rozwoju Obszarów Wiejskich

w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

 1.  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich -  pełny wymiar czasu pracy;
 2.  symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada co najmniej 5 letni staż pracy;
 3. posiada wykształcenie wyższe;
 4. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru: ochrony środowiska (ustawa Prawo ochrony środowiska), gospodarki odpadami (ustawa o odpadach), utrzymania czystości i porządku (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), ustawa o funduszu sołeckim, ochrony przyrody (ustawa o ochronie przyrody), zakłócania stosunków wodnych na gruncie (Prawo wodne) oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 5. posiada znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 8. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo

        ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

   1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej          stanowisku.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. preferowane specjalizacje: ochrona środowiska lub pokrewne;
 2. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność kierowania pracą zespołu oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 3. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku,
  2. znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej,
  3. doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. kierowanie Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Żninie;
 2. organizowanie i wykonywanie zadań przypisanych wydziałowi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Żninie oraz zapewnienie właściwej i terminowej ich realizacji;
 3. kierowanie działaniami w zakresie przygotowywania projektów uchwał, zarządzeń, porozumień, umów, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady Miejskiej  oraz dla potrzeb Burmistrza, w sprawach wynikających z zakresu działania wydziału;
 4. koordynacja  prowadzenia wizji terenowych w celu ustalenia  stanu środowiska;
 5. nadzorowanie działań w sprawie likwidacji „dzikich wysypisk”;
 6. nadzorowanie  spraw związanych z gospodarka ściekową  i odpadami;
 7. wydawanie  decyzji środowiskowych.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 a) stanowisko kierownicze urzędnicze z dostępem do internetu,

 b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

 c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi   informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

     

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 7 maja  2020 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  8 maja 2020 r.   o godz. 1000.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

          „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 115. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia 27 kwietnia  2020 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 27 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

ZATWIERDZAM
ZASTĘPCA BURMISTRZA ŻNINA

    /-/ Halina Rosiak - Kozłowska

 

 

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bogumiła Czaj

Data wytworzenia:
27 kwi 2020

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
27 kwi 2020, godz. 13:20

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
27 kwi 2020, godz. 13:31