Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[7] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Kultury w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
 
i o naborze do pracy na to stanowisko
Nr 7/2019
OR.210.7.2019
BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700 - lecia 39
88-400 Żnin
ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy
Podinspektora ds. kultury w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy
w Urzędzie Miejskim w Żninie
 
Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do pracy
na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Podinspektora ds. kultury w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki,
Promocji i Rozwoju Gminy
w Urzędzie Miejskim w Żninie
 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Żninie

ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

1) Podinspektor ds. kultury - pełny wymiar czasu pracy;

2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);

 2. posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane z zakresu kulturoznawstwa, zarządzania kulturą lub pokrewne lub studia podyplomowe z zakresu kulturoznawstwa, zarządzania kulturą lub pokrewne;

 3. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, zabytków, grobów i cmentarzy wojennych oraz aktów wykonawczych do w. wym. ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;

 4. posiada znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;

 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

 7. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

1) predyspozycje osobowościowe:

 1. samodzielność,

 2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,

 3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,

 4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,

 5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,

 6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;

2) umiejętności i predyspozycje zawodowe:

 1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),

 2. preferowane doświadczenie pracy w samorządzie terytorialnym.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych
i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 

 1. prowadzenie spraw związanych z koordynacją i nadzorem nad instytucjami kultury dla których organem prowadzącym jest gmina Żnin;

 2. inicjowanie działań jednostek organizacyjnych w zakresie upowszechniania kultury;

 3. prowadzenie rejestru instytucji kultury;

 4. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania i przekazania dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy Żnin dla instytucji kultury;

 5. przygotowywanie projektu decyzji dotyczącej zwrotu przez instytucje kultury dotacji udzielonej z budżetu gminy Żnin w przypadkach określonych
  w ustawie o finansach publicznych;

 6. koordynowanie opracowania i aktualizacji projektów statutów podległych instytucji kultury;

 7. opracowanie zaleceń, wniosków i wystąpień przedstawianych
  do zatwierdzenia przez Burmistrza Żnina w zakresie instytucji kultury;

 8. opracowywanie danych statystycznych ocen i analiz oraz informacji
  w zakresie kultury;

 9. inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych i rzeczowych na zadania z zakresu kultury;

 10. prowadzenie postępowań w zakresie dóbr kultury;

 11. organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury prowadzonych przez gminę Żnin;

 12. sporządzanie wniosków o nagrody dla dyrektorów instytucji kultury;

 13. organizowanie konferencji, szkoleń oraz uroczystości w zakresie kultury;

 14. prowadzenie postępowań w zakresie ochrony dóbr kultury;

 15. współpraca ze społecznym i amatorskim ruchem kulturalnym;

 16. organizowanie i prowadzenie prac nad programem ochrony zabytków
  i gminną ewidencją zabytków;

 17. składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków nieruchomych oraz rejestru zabytków ruchomych;

 18. działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków
  w zakresie użytkowania obiektów zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami;

 19. przyjmowanie i prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniami
  o ujawnieniu przedmiotów, które posiadają cechy zabytków;

 20. przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub
  o odkryciu wykopaliska i powiadamianie o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków;

 21. przyjmowanie w zarząd zabytku nieruchomego;

 22. organizowanie i sprawowanie opieki nad pomnikami, miejscami pamięci narodowej, kwaterami, grobami wojennymi, cmentarzami oraz współpraca
  z organizacjami kombatanckimi w tym zakresie.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy i lokalizacja: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji
  i Rozwoju Gminy, Urząd Miejski, Żnin, ul. 700-lecia 39,

 2. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,

 3. praca administracyjno - biurowa z obsługą urządzeń technicznych na stanowisku,

 4. wynagrodzenie wg. Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie,

 5. czas pracy: 40 godzinny, zgodnie z Regulaminem pracy w Urzędzie Miejskim w Żninie,

 6. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;

 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy;

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem), o ile kandydat/ka takie uprawnienia, umiejętności lub kwalifikacje posiada;

 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;

 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

 

 

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 - lecia 39 88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. kultury w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 4 września 2019 r. (włącznie) do godz. 1530. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 - lecia 39 w dniu
5 września 2019 r. o godz. 1200.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ” Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu
52 3031301 wew. 135. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest Paweł Sikora - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. 700-lecia 39
w Żninie.

 

Żnin, dnia 14 sierpnia 2019 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 14 sierpnia 2019 r.

 

 

ZATWIERDZAM

Z-CA BURMISTRZA ŻNINA

/-/ Halina Rosiak-Kozłowska

 

 

Sprawę prowadzi:

Wacław Żychliński - Główny specjalista

tel. 52 3031301 w. 151

e-mail: w.zychlinski@um.znin.pl

 

 

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wacław Żychliński

Data wytworzenia:
14 sie 2019

Osoba dodająca informacje

Marcin Czechorowski

Data publikacji:
14 sie 2019, godz. 11:45

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Czechorowski

Data aktualizacji:
14 sie 2019, godz. 14:12