Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[7] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kancelaryjno-administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy  

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 7/2021

OR.210.7.2021

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy

 podinspektora ds. kancelaryjno-administracyjnych

 w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.     o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 r. i z 2021 r.  1834)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

podinspektora ds. kancelaryjno-administracyjnych

w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) podinspektor ds. kancelaryjno-administracyjnych -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem polskim lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. posiada wykształcenie wyższe;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 6. posiada znajomość przepisów z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu wyborczego oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw, a także przepisów z zakresu instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy oraz urzędów obsługujących te organy;
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym          stanowisku.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych (niezbędnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postepowaniu.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel, LEX, Bestia i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
  2. umiejętność stosowania interpretacji przepisów prawnych.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z egzaminu pisemnego, rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw z zakresu obsługi kancelaryjnej w urzędzie, w tym korespondencji wychodzącej oraz ewidencji i rozliczeń finansowych z tego tytułu;
 2. obsługi urządzeń do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism;
 3. obsługa urządzeń biurowych, w tym urządzeń wielofunkcyjnych umożliwiających drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentacji;
 4. obsługi urządzeń umożliwiających łączność w urzędzie;
 5. udzielanie informacji interesantom o kompetencjach organów Gminy, poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu  oraz samodzielnych stanowisk pracy;
 6. prowadzenie spraw z zakresu opracowywania lub wdrażania wzorów formularzy oraz ich wykazów, a także udzielanie pomocy interesantom w wypełnianiu formularzy dotyczących spraw załatwianych w urzędzie;
 7. wykonywanie pełnej obsługi kancelarii w zakresie czynności kancelaryjno-technicznych związanych z jej funkcjonowaniem oraz czynności administracyjnych;
 8. przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych kierownictwa urzędu pracownikom urzędu oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych;
 9. obsługa organizacyjno-techniczna wyborów oraz referendów pod kierownictwem urzędnika wyborczego oraz gminnego koordynatora wyborczego.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy i lokalizacja: Wydział Organizacyjny (kancelaria), Urząd Miejski, Żnin, ul. 700-lecia 39,
 2. stanowisko urzędnicze  wyposażone w komputer  z dostępem do internetu,
 3. praca administracyjno–biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
 4. wynagrodzenie wg Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie,
 5. czas pracy: 40 godzin tygodniowo, zgodnie z Regulaminem pracy w Urzędzie Miejskim w Żninie,
 6. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi  informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy oraz obywatelstwo (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

 

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Sekretariacie Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kancelaryjno-administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia  8 grudnia 2021 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  10 grudnia 2021 r.   o godz. 1200.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 i z 2021 r. poz.1834) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ”.  Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 115. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie egzaminu pisemnego (testu kwalifikacyjnego) i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  26 listopada 2021 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu  26 listopada 2021 r.

 

BURMISTRZ 

/-/ Robert Luchowski

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wacław Żychliński

Data wytworzenia:
26 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Przemysław Matwiejczyk

Data publikacji:
26 lis 2021, godz. 12:49

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Matwiejczyk

Data aktualizacji:
26 lis 2021, godz. 12:52