Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[7] Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. turystyki i promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 7/2018

OR.210.7.2018

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy

starszy specjalista ds. turystyki i promocji Gminy w Wydziale Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

starszy specjalista ds. turystyki i promocji Gminy w Wydziale Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

  Urząd Miejski w Żninie

     ul. 700 – lecia 39 88-400 Żnin.

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

1) starszy specjalista ds. turystyki i promocji Gminy - pełny wymiar czasu pracy;

2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe;
 3. posiada znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy z o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
 4. posiada doświadczenie w zakresie turystyki lub promocji;
 5. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 8. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
 1. samodzielność,
 2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
 3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
 4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
 5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
 6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 1. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
 1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel, Power Point i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
 2. umiejętność redagowania informacji prasowych,
 3. pożądane doświadczenie w branży turystycznej i w promocji jednostek samorządu terytorialnego,
 4. posiada znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. koordynacja działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki w gminie;
 2. przygotowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym i turystycznym;
 3. podejmowanie przedsięwzięć w zakresie promocji Gminy w kraju i za granicą;
 4. realizacja kalendarza imprez gminnych oraz współorganizacja i udzielanie pomocy przy organizacji imprez turystyczno-rekreacyjnych na terenie gminy;
 5. współpraca z Punktem Informacji Turystycznej;
 6. współpraca w zakresie turystyki i rekreacji z: przedsiębiorcami, organizacjami i instytucjami, w tym organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, jednostkami oświatowymi, samorządowymi instytucjami kultury, organami pomocniczymi Gminy, klubami turystycznymi i mieszkańcami podejmującymi inicjatywy w zakresie turystyki i rekreacji na terenie Gminy;
 7. prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelowe;
 8. przygotowywanie informacji do Biuletynu gminnego w zakresie swojej działalności;
 9. nadzór oraz koordynacja przekazu informacji o wydarzeniach z zakresu turystyki odbywających się na terenie Gminy;
 10. działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki w Gminie;
 11. wykonywanie zadań w zakresie promocji Gminy, w tym w szczególności:

a) prowadzenie zadań w zakresie promocji,

b) przygotowywanie publikacji tematycznych własnych,

c) propozycje w zakresie opracowywanych materiałów promocyjnych,

d) organizowanie wystaw, konferencji i konkursów w Gminie,

e) zgłaszanie Gminy do organizowanych konkursów,

f) udział w targach promocyjnych;

 1. współpraca z redakcjami mediów (prasa, radio, telewizja), propagowanie działań urzędu i samorządu, osiągnięć Gminy i jednostek samorządowych oraz informowanie o organizowanych imprezach;
 2. przygotowywanie materiałów promocyjnych, współpraca z agencjami, firmami i jednostkami reklamowymi oraz twórcami w tym zakresie;
 3. wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia ośrodków lokalnej informacji;
 4. stała aktualizacja i rozwijanie zawartości merytorycznej strony internetowej oraz portali społecznościowych Gminy Żnin;
 5. realizacja zadań z zakresu integracji europejskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) stanowiska urzędnicze z dostępem do internetu,

b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

 

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

1) odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;

2) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem), jeżeli kandydat/ka staż pracy posiada;

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 2. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 3. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 6. opracowanie w formie pisemnej wizji rozwoju turystyki i promocji Gminy Żnin.

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 –lecia 39,   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. turystyki i promocji w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 9 kwietnia  2018 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  10 kwietnia  2018 r.   o godz. 1400.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae, inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 115. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

Żnin, dnia 28 marca 2018 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 28 marca 2018 r.

 

 

 

                                                                                                                        ZATWIERDZAM

                                                                                                                     BURMISTRZ ŻNINA

                                                                                                                                                                                                                                     /-/ Robert Luchowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bogumiła Czaj

Data wytworzenia:
28 mar 2018

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
28 mar 2018, godz. 08:33

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
28 mar 2018, godz. 08:33