Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[6] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr  6/2019

OR. 210.6.2019

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700-lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy

 Inspektora ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z poźn. zm.)

ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Inspektora ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Gospodarki

w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700-lecia 39

    88-400 Żnin

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) Inspektor ds. księgowości podatkowej - pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane z zakresu ekonomii lub uzupełnione co najmniej studiami zawodowymi z zakresu ekonomii, rachunkowości lub studiami podyplomowymi z rachunkowości;
 3. posiada minimum 3-letni staż pracy w księgowości,
 4. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru finansów publicznych, ordynacji podatkowej, rachunkowości, podatków i opłat lokalnych oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;
 5. posiada znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 8. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
   1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
   2. doświadczenie co najmniej 5-cio letniej pracy w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostkach budżetowych, preferowane doświadczenie pracy w księgowości podatkowej.

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 

 1. prowadzenie księgowości podatkowej należności pieniężnych pobieranych od osób fizycznych w ramach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, w tym księgowanie wpłat podatków, kontrola terminowości dokonywanych wpłat należności z tytułu podatków, prowadzenie ewidencji wpłat, zwrotów i rozliczanie nadpłat z tytułu podatków,
 2. bieżąca weryfikacja zaległości podatkowych i prowadzenie czynności windykacyjnych, w szczególności wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, wystawianie wezwań do zapłaty, przygotowywanie dokumentów celem wpisu zaległości podatkowych do hipoteki oraz uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
 3. wystawianie postanowień o rozksięgowaniu wpłat oraz postanowień i decyzji dotyczących zaległości podatkowych, zgodnie  obowiązującymi przepisami prawa,
 4. ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych niezbędnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz wystawianie takich zaświadczeń,
 5. opracowywanie i sporządzanie danych dotyczących realizacji wykonania wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, niezbędnych do sporządzania sprawozdań w zakresie wpływów, przypisów, odpisów oraz stanu zaległości,
 6. sporządzanie sprawozdań dotyczących pomocy publicznej, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi pomocy publicznej,
 7. właściwe i terminowe prowadzenie indywidualnych spraw i postępowań administracyjnych oraz załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 8. przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 9. odprowadzanie na rachunek Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wpływów z tytułu podatku rolnego stanowiących dochód Izby, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz przekazywanie Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej informacji o stanie i terminach realizacji powyższych dochodów,
 10. przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania, wnioski i interpelacje radnych,
 11. zapewnienie prawidłowej organizacji przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, prowadzenie postępowań wyjaśniających, przygotowywanie propozycji ich rozpatrzenia lub załatwienia, w tym przygotowywanie projektów pism jako odpowiedzi na skargi w wnioski obywateli oraz udzielanie obywatelom wyjaśnień dotyczących wniosków i postulatów wyborców, uchwał i wniosków oraz skarg, wniosków i petycji obywateli.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
 2. praca administracyjno-biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
 3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dowodu osobistego;
 9. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z  pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

    

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 1 sierpnia 2019 r. do godz. 15.30 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700-lecia 39 w dniu 2 sierpnia 2019 r. o godz. 10.30.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z poźn. zm.)”.

Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu
52 303 13 01 wew. 159. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest Lidia Dudek – Dyrektor Wydziału Budżetu i Gospodarki

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  22 lipca 2019 r.

 

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 22 lipca 2019 r.

 

 

 

ZATWIERDZAM

                                                                                    BURMISTRZ ŻNINA

 

                                                                                           /-/ Robert Luchowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Lidia Dudek

Data wytworzenia:
22 lip 2019

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
22 lip 2019, godz. 14:01

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
22 lip 2019, godz. 14:01