Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[6] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. budownictwa inwestycyjnego w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie

OR.210.6.2023                                                          
Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy  
 i o naborze do pracy na to stanowisko
Nr 6/2023
 
BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700 – lecia 39
88-400 Żnin
ogłasza o istnieniu  wolnego  urzędniczego stanowiska pracy
 Głównego specjalistę ds. budownictwa inwestycyjnego w  Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
w Urzędzie Miejskim w Żninie 
 
Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.     o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy
na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Głównego specjalisty ds. budownictwa inwestycyjnego w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
w Urzędzie Miejskim  w Żninie
 
1. Nazwa i adres jednostki:
    Urząd Miejski w Żninie
    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.
 
2. Określenie stanowiska urzędniczego: 
    1) Główny specjalista  ds. budownictwa inwestycyjnego -  pełny wymiar czasu pracy;
    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.
 
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:
 
Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
Kandydat(ka) do pracy:
 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa;
 3. posiada co najmniej 4 letni staż pracy;
 4. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru budownictwa, w tym w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 5. posiada znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, ustawa o samorządzie gminnym;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej  stanowisku;
 8. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo
        ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):
 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
  2. znajomość zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji,
  3. podstawowa wiedza z zakresu działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
  4. doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa związane z procesami budowlanymi/ w administracji budowlanej/ w jednostkach samorządu terytorialnego/w sektorze budowlanym wykonawczym,
  5. posiadanie uprawnień budowlanych – warunek pożądany, ale nie jest konieczny
 
4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.
Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:
 1. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej mającej na celu uzyskiwanie pozwoleń na budowę, zgłoszeń na prowadzenie robót budowlanych oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych;
 2. weryfikacja kosztorysów ofertowych, kalkulacji indywidualnych, kosztorysów powykonawczych, analizy techniczno-kosztowych zlecanych robót budowlanych;
 3. udział w procesie udzielania zamówień publicznych, w szczególności przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia, formułowaniu warunków udziału wykonawców, praca w komisjach przetargowych, konstruowaniu treści umów i zleceń z wykonawcami na roboty budowlane, usługi i dostawy;
 4. przygotowywanie harmonogramów planowanych inwestycji i remontów w gminie;
 5. monitorowanie i raportowanie wykonywanych robót budowlanych w oparciu o przyjęte rozwiązania dokumentacji projektowo-kosztorysowej danych przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych oraz harmonogramy rzeczowo-finansowe;
 6. udział w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań, dokonywanie rozliczeń finansowych, przekazywanie dokumentacji do Wydziału Budżetu i Gospodarki Urzędu Miejskiego;
 7. planowanie remontów, przebudowy, budowy budynków i obiektów budowlanych oraz budowli wchodzących w zasób całego mienia komunalnego - współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy;
 8. udział w procesach sporządzania wniosków przy ubieganiu się przez Gminę o środki finansowe z funduszy unijnych i krajowych;
 9. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją oraz rozliczaniem inwestycji kubaturowych;
 10. nadzorowanie robót budowlanych niewymagających uprawnień budowalnych w zakresie kontroli rzeczowej i finansowej zlecanych robót;
 11. prowadzenie książek obiektów budowlanych będących w zasobach majątku gminy.
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
b) praca administracyjno–biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi
    informatycznych.
 
6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:
Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.
    
7. Wskazanie wymaganych dokumentów:
 1.  odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności  prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z  pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów).
    
8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700-lecia 39   88-400 Żnin w Sekretariacie Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego specjalisty ds. budownictwa inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 18 lipca 2023 r. do godz. 1700 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:
     „„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ”.  Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.
 
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  503 949 208. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest Paweł Piechowiak – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żninie.
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie egzaminu sprawdzającego (testu kwalifikacyjnego) i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni telefonicznie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.
Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.
 
Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.gminaznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.
 
Żnin, dnia  29 czerwca 2023 r.
 
Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 29 czerwca 2023 r.
 
 
BURMISTRZ
/-/ Robert Luchowski
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Wacław Żychliński – Główny specjalista ds. kadr i administracji
Wydział Organizacyjny
tel. 503 949 364; e-mail: w.zychlinski@gminaznin.pl

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZKU 001-2013 (DOC, 354.50Kb) 2023-06-29 12:45:18 4
ZKU 001 2015 (DOC, 67.00Kb) 2023-06-29 12:45:18 2
ZKU 8 2017 (PDF, 1.29Mb) 2023-06-29 12:45:18 1
ZKU 011 2014 (DOC, 80.00Kb) 2023-06-29 12:45:18 3
kwestionariusz kandydata (DOC, 31.50Kb) 2023-06-29 12:45:18 1
oswiadczenie o niekaralnosci (DOC, 55.00Kb) 2023-06-29 12:45:18 1
oswiadczenie o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych (DOC, 55.50Kb) 2023-06-29 12:45:18 1
oswiadczenie o zdolnosci do wykonywania okreslonego zawodu (DOC, 57.00Kb) 2023-06-29 12:45:18 1
oswiadczenie o zgodzie na przetwarzanie dnych osobowych (DOC, 57.50Kb) 2023-06-29 12:45:18 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wacław Żychliński

Data wytworzenia:
29 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Przemysław Matwiejczyk

Data publikacji:
29 cze 2023, godz. 12:45

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Matwiejczyk

Data aktualizacji:
29 cze 2023, godz. 12:46