Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[6] Ogłoszenie na wolne pomocnicze stanowisko pracy kancelisty w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

i o poszukiwaniu pracownika do pracy na to stanowisko

(postępowanie nie jest prowadzone jako publiczny nabór w trybie ustawy o pracownikach samorządowych)

 

OR.210.6.2021

 

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza istnienie wolnego pomocniczego stanowiska pracy

kancelisty

 w Urzędzie Miejskim w Żninie

 i poszukuje pracownika na to stanowisko

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Żninie

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

 

2.    Określenie stanowiska: 

1) kancelista – wymiar czasu pracy – pełny etat;

2) symbol stanowiska – wg. klasyfikacji zawodów

 

3.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane z zakresu ekonomii lub administracji lub wykształcenie średnie i co najmniej 7-letni staż pracy w księgowości;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
 1. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
 • doświadczenie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostkach budżetowych, preferowane doświadczenie pracy w księgowości

 

 1. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

Realizacja zadań w zakresie obowiązków kancelisty obejmuje:

 1. przygotowanie dowodów księgowych do ujęcia ich w księgach rachunkowych, w tym ich opisywanie zgodnie z Zakładowym Planem Kont;
 2. księgowanie wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Żninie oraz zaangażowania wydatków Urzędu;
 3. prowadzenie ewidencji wydatków i kosztów Urzędu Miejskiego w Żninie w układzie przyjętym w wewnętrznej polityce rachunkowości i comiesięczne ich uzgadnianie;
 4. sporządzanie na koniec każdego okresu sprawozdawczego zestawienia obrotów i sald oraz uzgadnianie obrotów i sald kont bilansowych oraz pozabilansowych;
 5. terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych w zakresie ewidencjonowanych wydatków Urzędu Miejskiego w Żninie;
 6. bieżące monitorowanie stopnia wykonania planu finansowego oraz zaangażowania wydatków;
 7. kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych przed ich zaksięgowaniem;
 8. sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu Miejskiego w Żninie, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki i informacji dodatkowej;
 9. prowadzenie miesięcznych kart eksploatacyjnych:
 • sporządzanie zestawień zużytego paliwa,
 • prowadzenie rozliczenia zużycia paliwa i kart drogowych samochodów służbowych.

 

 1. Wskazanie wymaganych dokumentów:
 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły;
 2. kserokopie innych dokumentów potwierdzających specjalistyczne wykształcenie zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia i inne, o ile kandydat(ka) takie kwalifikacje posiada;
 3. curriculum vitae (życiorys) z aktualnym zdjęciem;
 4. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko pracy;

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700-lecia 39,
88-400 Żnin w Sekretariacie Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w. w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy rekrutacji na stanowisko kancelisty w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów – do dnia 29 listopada 2021 r. do godz. 15.30 (włącznie).

Wymagane dokumenty, w tym w szczególności list motywacyjny i curriculum vitae (życiorys zawodowy), ewentualnie inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781)”.

Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  52 30 31 301 wew. 159. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Lidia Dudek – Dyrektor Wydziału Budżetu i Gospodarki.

Z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne.

 

 

 

Żnin, dnia 17 listopada 2021 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 17 listopada 2021 r.

 

                                                              /-/                

                                               Robert Luchowski

                                                 Burmistrz Żnina

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Lidia Dudek

Data wytworzenia:
17 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Przemysław Matwiejczyk

Data publikacji:
17 lis 2021, godz. 14:19

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Matwiejczyk

Data aktualizacji:
17 lis 2021, godz. 14:56