Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[6] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze starszego specjalisty ds. kultury w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy  

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 6/2022

OR.210.6.2022

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy

 starszego specjalisty ds. kultury

 w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.     o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

starszego specjalisty ds. kultury

w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) starszy specjalista ds. kultury -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem polskim lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. posiada wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu administracji lub kulturoznawstwa, zarządzania instytucjami kultury, nauk humanistycznych lub pokrewne;
 3. staż pracy minimum 3 lata;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 7. posiada znajomość przepisów z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym,  Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o bibliotekach oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;
 8. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym          stanowisku;

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych (niezbędnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postepowaniu.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie,
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel), LEX, Bestia i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
  2. preferowane doświadczenie pracy w samorządzie terytorialnym lub instytucji prowadzącej działalność kulturalną.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z egzaminu pisemnego, rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. inicjowanie działań jednostek organizacyjnych w zakresie upowszechniania kultury;
 2. prowadzenie i udostępnianie rejestru instytucji kultury;
 3. prowadzenie spraw z zakresu udzielania, przekazywania i zwrotu dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy dla instytucji kultury, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
 4. koordynowanie opracowania i aktualizacji projektów statutów instytucji kultury dla których organizatorem jest gmina Żnin;
 5. opracowanie zaleceń, wniosków i wystąpień przedstawianych do zatwierdzenia przez Burmistrza Żnina w zakresie instytucji kultury;
 6. opracowywanie danych statystycznych ocen i analiz oraz informacji w zakresie kultury;
 7.  inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych i rzeczowych na zadania z zakresu kultury;
 8. prowadzenie postępowań w zakresie dóbr kultury;
 9. współpraca z instytucjami kultury dla których organizatorem jest gmina Żnin, w tym organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury i sporządzanie wniosków o nagrody dla dyrektorów;
 10. organizowanie konferencji, szkoleń oraz uroczystości w zakresie kultury, dziedzictwa narodowego i obchodów świąt narodowych;
 11. współpraca ze społecznym i amatorskim ruchem kulturalnym;
 12. organizowanie i prowadzenie prac nad programem ochrony zabytków i gminną ewidencją zabytków;
 13. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczeniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
 14. składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków nieruchomych oraz rejestru zabytków ruchomych;
 15. współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektów zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami;
 16. przyjmowanie i prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniami o ujawnieniu przedmiotów, które posiadają cechy zabytków;
 17. przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska i powiadamianie o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków;
 18. przyjmowanie w zarząd zabytku nieruchomego;
 19. organizowanie i sprawowanie opieki nad pomnikami, miejscami pamięci narodowej, kwaterami, grobami wojennymi, cmentarzami oraz współpraca z organizacjami kombatanckimi w tym zakresie;
 20. prowadzenie bieżącej współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim oraz Instytutem Pamięci Narodowej;
 21. współpraca w ramach wydawania miesięcznika gminy Żnin "ŻniniOk", w zakresie działalności kulturalnej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy i lokalizacja: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy, Urząd Miejski, Żnin, ul. 700-lecia 39,
 2. stanowisko urzędnicze  wyposażone w komputer  z dostępem do internetu,
 3. wynagrodzenie wg Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie,
 4. czas pracy: 40 godzin tygodniowo, zgodnie z Regulaminem pracy w Urzędzie Miejskim w Żninie,
 5. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi  informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego), oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

 

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Sekretariacie Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu jw., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze starszego specjalisty ds. kultury w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia  5 stycznia 2023 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu    9  stycznia 2023 r.   o godz. 1000.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ”.  Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  664426328 Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Pan Dawid Kolasa – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie egzaminu pisemnego (testu kwalifikacyjnego) i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  7 grudnia 2022 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 7 grudnia 2022 r.

 

BURMISTRZ

/-/ Robert Luchowski

                                                                                               


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZKU 001-2013 (DOC, 354.50Kb) 2022-12-07 14:07:16 157
ZKU 001 2015 (DOC, 67.00Kb) 2022-12-07 14:07:16 151
ZKU 8 2017 (PDF, 1.29Mb) 2022-12-07 14:07:16 74
ZKU 011 2014 (DOC, 80.00Kb) 2022-12-07 14:07:16 73
kwestionariusz kandydata (DOC, 31.50Kb) 2022-12-07 14:07:16 70
oswiadczenie o niekaralnosci (DOC, 55.00Kb) 2022-12-07 14:07:16 70
oswiadczenie o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych (DOC, 55.50Kb) 2022-12-07 14:07:16 140
oswiadczenie o zdolnosci do wykonywania okreslonego zawodu (DOC, 57.00Kb) 2022-12-07 14:07:16 140
oswiadczenie o zgodzie na przetwarzanie dnych osobowych (DOC, 57.50Kb) 2022-12-07 14:07:16 145
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wacław Żychliński

Data wytworzenia:
07 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Przemysław Matwiejczyk

Data publikacji:
07 gru 2022, godz. 14:07

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Matwiejczyk

Data aktualizacji:
07 gru 2022, godz. 14:07