Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[5] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatku, księgowości podatkowej i zwrotu podatku akcyzowego w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
 i o naborze do pracy na to stanowisko
Nr 5/2023
OR. 210.5.2023
BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700-lecia 39
88-400 Żnin
ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy
 
Podinspektora ds. wymiaru podatku, księgowości podatkowej
i zwrotu podatku akcyzowego
w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 
 
Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do pracy
na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Podinspektora ds. wymiaru podatku, księgowości podatkowej
i zwrotu podatku akcyzowego
w Wydziale Budżetu i Gospodarki
w Urzędzie Miejskim w Żninie
 
 
1. Nazwa i adres jednostki:
    Urząd Miejski w Żninie
    ul. 700-lecia 39
    88-400 Żnin
 
2. Określenie stanowiska urzędniczego: 
    1) podinspektor ds. wymiaru podatku, księgowości podatkowej i zwrotu podatku akcyzowego - pełny wymiar czasu pracy;
    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.
 
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:
 
Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
Kandydat(ka) do pracy:
 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu ekonomii lub prawa lub uzupełnione co najmniej studiami zawodowymi z zakresu ekonomii, rachunkowości lub studiami podyplomowymi z rachunkowości lub finansów publicznych i podatków lokalnych;
 3. posiada minimum roczny staż pracy;
 4. posiada znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw,  ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
 5. posiada umiejętność interpretacji wskazanych wyżej przepisów prawa oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 8. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.
 
Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):
 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
   1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
   2. doświadczenie w pracy w księgowości podatkowej lub w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych.
 
4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.
Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:
 
 1. prowadzenie księgowości podatkowej z tytułu podatku od środków transportowych, przygotowywanie projektów postanowień i projektów decyzji określających zaległość podatkową;
 2. prowadzenie rejestru podatników podatku od środków transportowych – przyjmowanie i sprawdzanie poprawności deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz sprawdzanie zgodności składanych deklaracji z wykazem zarejestrowanych pojazdów prowadzonym przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żninie;
 3. bieżąca weryfikacja zaległości podatkowych i prowadzenie czynności windykacyjnych, w szczególności wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, wystawianie wezwań do zapłaty, przygotowywanie dokumentów celem wpisu zaległości podatkowych do hipoteki oraz uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym;
 4. dokonywanie przypisów, odpisów, korekt i zmian w podatku od środków transportowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 5. prowadzenie rejestrów:
 1. przypisów i odpisów wymierzonego i deklarowanego podatku od środków transportowych,
 2. odpisów umorzeń podatków,
 3. odroczeń terminów płatności, rozłożenia płatności podatku na raty;
 1. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminu płatności podatku, odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty płatności podatku od środków transportowych;
 2. wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis oraz innych zaświadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gdy urzędowego potwierdzenia danych żąda wnioskodawca;
 3. przygotowanie i przesłanie materiałów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w przypadku odwołań od decyzji organu podatkowego;
 4. sporządzanie projektów sprawozdań i opracowywanie danych o realizacji wykonania wpływów oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia płatności podatku na raty;
 5. terminowe prowadzenie wszelkich spraw związanych ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności:
 1. przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego i sprawdzanie ich poprawności i zgodności w zakresie powierzchni użytków rolnych oraz innych danych w nich zawartych,
 2. prowadzenie rejestru złożonych wniosków,
 3. wyliczanie limitu rocznego oraz kwoty zwrotu podatku,
 4. przygotowywanie projektów decyzji określających limit oraz kwotę zwrotu podatku,
 5. przygotowywanie wykazu osób, którym zostanie przekazana kwota zwrotu podatku,
 6. składanie w ustawowym terminie wniosków o dotację na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego,
 7. sporządzanie w ustawowym terminie okresowych i rocznych rozliczeń dotacji oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego;
 1. prowadzenie ewidencji przypisów i wpłat za dzierżawę stoisk na targowisku;
 2. opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Żninie dotyczących podatków i opłat lokalnych;
 
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
 2. praca administracyjno-biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
 3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
 
6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:
Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.
 
7. Wskazanie wymaganych dokumentów:
 1. dokument potwierdzający uzyskanie wykształcenia wyższego;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z  pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.
    
8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Żninie
ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin w Sekretariacie Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. wymiaru podatku, księgowości podatkowej i zwrotu podatku akcyzowego w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów – 16 czerwca 2023 r. do godz. 14.00 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:
     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ”.  Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.
 
Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.
 
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu
513 679 539. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest Lidia Dudek – Dyrektor Wydziału Budżetu i Gospodarki
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie egzaminu sprawdzającego (testu kwalifikacyjnego) i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.
 
Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.
 
Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.gminaznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy
ul. 700-lecia 39 w Żninie.
 
Żnin, dnia 6 czerwca 2023 r.
 
Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 6 czerwca 2023 r.
 
 
            ZATWIERDZAM
            BURMISTRZ
/-/    Robert Luchowski
Sprawę prowadzi:
Wacław Żychliński – Główny specjalista ds. kadr i administracji
Wydział Organizacyjny
tel. 503 949 364; e-mail: w.zychlinski@gminaznin.pl

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZKU 001-2013 (DOC, 354.50Kb) 2023-06-06 10:01:24 4
ZKU 001 2015 (DOC, 67.00Kb) 2023-06-06 10:01:24 2
ZKU 8 2017 (PDF, 1.29Mb) 2023-06-06 10:01:24 2
ZKU 011 2014 (DOC, 80.00Kb) 2023-06-06 10:01:24 1
kwestionariusz kandydata (DOC, 31.50Kb) 2023-06-06 10:01:24 3
oswiadczenie o niekaralnosci (DOC, 55.00Kb) 2023-06-06 10:01:24 4
oswiadczenie o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych (DOC, 55.50Kb) 2023-06-06 10:01:24 3
oswiadczenie o zdolnosci do wykonywania okreslonego zawodu (DOC, 57.00Kb) 2023-06-06 10:01:24 2
oswiadczenie o zgodzie na przetwarzanie dnych osobowych (DOC, 57.50Kb) 2023-06-06 10:01:24 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wacław Żychliński

Data wytworzenia:
06 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Przemysław Matwiejczyk

Data publikacji:
06 cze 2023, godz. 10:01

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Matwiejczyk

Data aktualizacji:
06 cze 2023, godz. 10:04