Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[4] Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 4/2019

OR.210.4.2019                                                        

                                                             

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy – informatyka w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy informatyka

 w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39, 88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) informatyk -  wymiar czasu pracy – pełen etat;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne:

Kandydat(ka) do pracy:

    1) jest obywatelem polskim;

    2) posiada wykształcenie średnie informatyczne i min. 3 lata stażu pracy lub wyższe  informatyczne;

    3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;

    4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  wyżej stanowisku;

    5) nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

    6) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

Wymagania dodatkowe:

  1) predyspozycje osobowościowe:

a) odporność na stres, obowiązkowość, rzetelność, staranność, dokładność, dyspozycyjność, motywacja do pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność      za wykonaną pracę, komunikatywność, operatywność,

b) umiejętność pracy i współpracy w dużym zespole pracowniczym oraz organizowania pracy własnej,

    2) umiejętności i predyspozycje zawodowe:

       a) bardzo dobra znajomość programów komputerowych  i systemów

           operacyjnych oraz zagadnień z zakresu zarządzania siecią komputerową,

        b) znajomość budowy, obsługi, konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego ,

        c) dobra znajomość oprogramowania narzędziowego oraz systemów operacyjnych,

        d) biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office,

     e) znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie co najmniej średniozaawansowanym niższym (w stopniu zapewniającym umiejętność czytania i rozumienia, w tym                         dokumentacji technicznej).

      

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

   1.  Zadania główne:

      Realizacja zadań z zakresu obsługi informatycznej stanowisk pracy Urzędu Miejskiego w Żninie oraz zarządzania siecią komputerową.

 

  1. Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:
     1. administrowanie siecią informatyczną w urzędzie (LAN i WAN);
     2. utrzymanie stałej sprawności sprzętu komputerowego, biurowego,  informatycznego, oraz jego serwis, konfiguracja i nadzór nad jego prawidłowym działaniem;
     3. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, biurowego, systemów i programów użytkowych oraz licencji;
     4. zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych i komputerowych baz          danych oraz zabezpieczenie komputerów przed wirusami;
     5. tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) oraz administrowanie               nośnikami z oprogramowaniem;
     6. wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów;
     7. wdrażanie nowego oprogramowania;
     8. administrowanie systemami informatycznymi i teleinformatycznymi;
     9. nadzór nad wdrażaniem podpisu elektronicznego i nad jego użytkowaniem;
     10. szkolenie użytkowników (pracowników) w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego i biurowego.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
 2. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

7.  Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. uwierzytelniona kserokopia świadectwa, dyplomu ukończenia szkoły;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających   przebieg pracy i staż;
 3. kserokopie innych dokumentów potwierdzających specjalistyczne wykształcenie zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, umiejętności, szkolenia i inne, o ile kandydat(ka) takie uprawnienia, umiejętności lub  kwalifikacje posiada;

      4) oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) prawomocnie skazany(a) za przestępstwo umyślne oraz oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw            publicznych;

      5) curriculum vitae (życiorys);

      6) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

      7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

     8) kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z pierwszeństwa w               zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

 

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700  lecia 39,  88 - 400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 15 lipca 2019 r. (poniedziałek) włącznie do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  16 lipca  2019 r. o godz. 10.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ” Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  3 lipca  2019  r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 3 lipca 2019 r.

 

ZATWIERDZAM

                                                                                    BURMISTRZ ŻNINA

/-/  Robert Luchowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bogumiła Czaj

Data wytworzenia:
03 lip 2019

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
03 lip 2019, godz. 14:34

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
03 lip 2019, godz. 14:36