Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[4] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

 

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy 

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 4/2021

OR.210.4.2021                                                          

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego  urzędniczego stanowiska pracy

 ds. planowania przestrzennego  w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

podinspektora ds. planowania przestrzennego

w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) podinspektor  ds. planowania przestrzennego -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe o kierunku: gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu lub pokrewne lub wykształcenie wyższe i co najmniej 1 rok pracy w obszarze związanym z zagadnieniami z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury, architektury krajobrazu lub pokrewnym
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy    na określonym wyżej stanowisku;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej  stanowisku;
 6. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 8. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru planowania przestrzennego, w tym w szczególności ustaw:
 1. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane,
 4. ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 5. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne,
 6. ustawa z dnia 21. 08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 7. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 8. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawa ochrony środowiska,
 9. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 10. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 11. ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz;
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej;
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku);
  2. doświadczenie w zakresie  planowania przestrzennego.

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
 2. prowadzenie spraw związanych ze  sporządzaniem oraz zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin oraz nadzór nad ich realizacją, w tym kompletowanie dokumentacji planistycznych i prowadzenie archiwizacji tych dokumentów;
 3. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin;
 4. prowadzenie określonych analiz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego i polityki przestrzennej Gminy Żnin, w tym z zakresu ładu przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami  studium;
 5. wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu  warunków zabudowy, w  tym uzgadnianie projektów  decyzji  z  organami  i  instytucjami   wskazanymi    w przepisach prawa;
 7. prowadzenie spraw związanych z realizacją roszczeń odszkodowawczych  i jednorazowych opłat spowodowanych uchwaleniem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą;
 8. prowadzenie rejestrów:
 1. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. decyzji o ustaleniu  warunków zabudowy,
 3. wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o   znaczeniu powiatowym i gminnym;
 1. dokonywanie analizy i wyboru obszarów terenu miasta i gminy przeznaczonych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych;
 3. organizowanie zamówień publicznych na wykonywanie planów miejscowych oraz zmian studium, a także na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 4. koordynacja i obsługa działań związanych ze sporządzaniem planów miejscowych oraz zmian studium;
 5. przygotowywanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu;
 6. prowadzenie spraw związanych z powołaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jako organu doradczego;
 7. realizacja zadań wynikających z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (plan lub decyzje) i ustawy o ochronie przyrody;
 8. prowadzenie spraw związanych z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz.219 ze zm.),
 9. prowadzenie spraw związanych ze Specustawami, w zakresie dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,

 b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

 c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 4. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 5. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z  pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów).

    

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 1400 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  21 czerwca 2021 r.   o godz. 1300.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.

Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 113. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Paweł Piechowiak – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  31.05.2021 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu  31.05.2021 r.

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ ŻNINA

/-/ Robert Luchowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Piechowiak

Data wytworzenia:
31 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
31 maj 2021, godz. 11:13

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
31 maj 2021, godz. 11:13