Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[3] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kultury w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy  

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 3/2020

OR.210.3.2020

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy

 Podinspektora ds. kultury w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy

 w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.     o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Podinspektora ds. kultury w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki,

Promocji i Rozwoju Gminy

w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) Podinspektor ds. kultury -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1.  jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu kulturoznawstwa, zarządzania kulturą  lub pokrewne lub studia podyplomowe z zakresu kulturoznawstwa, zarządzania kulturą lub pokrewne;
 3. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, zabytków, grobów i cmentarzy wojennych oraz aktów wykonawczych do w. wym. ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;
 4. posiada znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;
 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 7. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

1) predyspozycje osobowościowe:

 1. samodzielność,
 2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
 3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
 4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
 5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
 6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;

2) umiejętności i predyspozycje zawodowe:

 1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
 2. preferowane doświadczenie pracy w samorządzie terytorialnym.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych
i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.
 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z koordynacją i nadzorem nad instytucjami kultury dla których organem prowadzącym jest gmina Żnin;
 2. inicjowanie działań jednostek organizacyjnych w zakresie upowszechniania kultury;
 3. prowadzenie rejestru instytucji kultury;
 4. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania i przekazania dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy Żnin dla instytucji kultury;
 5. przygotowywanie projektu decyzji dotyczącej zwrotu przez instytucje kultury dotacji udzielonej z budżetu gminy Żnin w przypadkach określonych
  w ustawie o finansach publicznych;
 6. koordynowanie opracowania i aktualizacji projektów statutów podległych instytucji kultury;
 7. opracowanie zaleceń, wniosków i wystąpień przedstawianych
  do zatwierdzenia przez Burmistrza Żnina w zakresie instytucji kultury;
 8. opracowywanie danych statystycznych ocen i analiz oraz informacji
  w zakresie kultury;
 9. inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych i rzeczowych na zadania z zakresu kultury;
 10.  prowadzenie postępowań w zakresie dóbr kultury;
 11.  organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury prowadzonych przez gminę Żnin;
 12.  sporządzanie wniosków o nagrody dla dyrektorów instytucji kultury;
 13.  organizowanie konferencji, szkoleń oraz uroczystości w zakresie kultury;
 14.  prowadzenie postępowań w zakresie ochrony dóbr kultury;
 15.  współpraca ze społecznym i amatorskim ruchem kulturalnym;
 16.  organizowanie i prowadzenie prac nad programem ochrony zabytków
  i gminną ewidencją zabytków;
 17.  składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków nieruchomych oraz rejestru zabytków ruchomych;
 18.  działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków
  w zakresie użytkowania obiektów zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami;
 19.  przyjmowanie i prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniami
  o ujawnieniu przedmiotów, które posiadają cechy zabytków;
 20.  przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub
  o odkryciu wykopaliska i powiadamianie o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków;
 21. przyjmowanie w zarząd zabytku nieruchomego;
 22. organizowanie i sprawowanie opieki nad pomnikami, miejscami pamięci narodowej, kwaterami, grobami wojennymi, cmentarzami oraz współpraca
  z organizacjami kombatanckimi w tym zakresie.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy i lokalizacja: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji
  i Rozwoju Gminy, Urząd Miejski, Żnin, ul. 700-lecia 39,
 2. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
 3. praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych na stanowisku,
 4. wynagrodzenie wg. Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie,
 5. czas pracy: 40 godzinny, zgodnie z Regulaminem pracy w Urzędzie Miejskim w Żninie,
 6. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi  informatycznych.

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim       w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem), o ile kandydat/ka takie uprawnienia, umiejętności lub kwalifikacje posiada;
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności      z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700   lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. kultury w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 2 marca 2020 r. (włącznie) do godz. 1530. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu 
3 marca 2020 r.   o godz. 1200.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu 
52 3031301 wew. 135. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Paweł Sikora – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. 700-lecia 39
w Żninie.

 

Żnin, dnia  19 lutego 2020 r.
Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 19 lutego 2020 r.

 

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ ŻNINA

/-/ Robert Luchowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Sikora

Data wytworzenia:
19 lut 2020

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
19 lut 2020, godz. 11:54

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
19 lut 2020, godz. 11:59