Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[3] Ogłoszenie na wolne pomocnicze stanowisko pracy kancelisty w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

i o poszukiwaniu pracownika do pracy na to stanowisko

(postępowanie nie jest prowadzone jako publiczny nabór w trybie ustawy o pracownikach samorządowych)

 

OR.210.3.2021

 

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza istnienie wolnego pomocniczego stanowiska pracy

kancelisty

 w Urzędzie Miejskim w Żninie

 i poszukuje pracownika na to stanowisko

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Żninie

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

 

2.    Określenie stanowiska: 

1) kancelista – wymiar czasu pracy – pełny etat;

2) symbol stanowiska – wg. klasyfikacji zawodów

 

3.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą), z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 2. posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane z zakresu ekonomii lub administracji;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
 1. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
 • doświadczenie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostkach budżetowych, preferowane doświadczenie pracy w księgowości

 

 1. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

Realizacja zadań w zakresie obowiązków kancelisty obejmuje:

 1. prowadzenie księgowości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnych Gminie Żnin od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej;
 2. bieżąca weryfikacja zaległości podatkowych i prowadzenie terminowe czynności windykacyjnych, w szczególności:
 • wystawianie upomnień,
 • wystawianie tytułów wykonawczych;
 1. wystawianie postanowień: o rozksięgowaniu wpłat, o zaliczeniu nadpłat na poczet zaległości lub przyszłych zobowiązań;
 2. sporządzanie projektów decyzji stwierdzających nadpłatę;
 3. ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych niezbędnych do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie i ich wystawianie;
 4. opisywanie stanu zaległości na wnioskach umorzeniowych, stanu zaległości i wysokości opłaty prolongacyjnej na wnioskach o odroczenie i rozłożenie na raty;
 5. sporządzanie projektów decyzji w sprawie udzielenia ulg w zapłacie opłaty, tj. w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności;
 6. sporządzanie wszelkich sprawozdań, analiz, informacji  z zakresu zajmowanego stanowiska pracy.

 

 1. Wskazanie wymaganych dokumentów:
 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły;
 2. kserokopie innych dokumentów potwierdzających specjalistyczne wykształcenie zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia i inne, o ile kandydat(ka) takie kwalifikacje posiada;
 3. curriculum vitae (życiorys) z aktualnym zdjęciem;
 4. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko pracy;

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700-lecia 39,
88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w. w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy rekrutacji na stanowisko kancelisty w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów – do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 15.30 (włącznie).

Wymagane dokumenty, w tym w szczególności list motywacyjny i curriculum vitae (życiorys zawodowy), ewentualnie inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781)”.

Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  52 30 31 301 wew. 159. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Lidia Dudek – Dyrektor Wydziału Budżetu i Gospodarki.

Z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne.

 

 

 

Żnin, dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 29 kwietnia 2021 r.

 

                                                                                                                      /-/ Z up. Burmistrza

  Halina Rosiak-Kozłowska

            Z-ca Burmistrza


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Lidia Dudek

Data wytworzenia:
29 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
29 kwi 2021, godz. 13:53

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
29 kwi 2021, godz. 13:56