Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[2] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 2/2021

OR.210.2.2021

 

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu  wolnego  urzędniczego stanowiska pracy

podinspektora ds. bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa

w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

podinspektora ds. bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa

w Urzędzie Miejskim  w Żninie

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) podinspektor ds. bezpieczeństwa,

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe: 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. wykształcenie wyższe;
 3. znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności z zakresu ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, o stanie wojennym, o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej, ustawa prawo o zgromadzeniach, ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawa o ochronie przeciwpożarowej;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 6. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku. 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku,
  2. ważne poświadczenie bezpieczeństwa do prac z dokumentami niejawnymi min. do klauzuli „poufne”,
  3. posiada prawo jazdy kat. B.
  4. doświadczenie zawodowe dotyczące zarządzania kryzysowego, policyjnego, straży pożarnej oraz wojskowego.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Główne zadania i obowiązki na stanowisku:

1) prowadzenie spraw w zakresie obronności, a w szczególności:

 1. tworzenie w formie planów warunków organizacyjnych i technicznych celem realizacji zadań na potrzeby obronne państwa,
 2. opracowywanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz kart realizacji zadań,
 3. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru, regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz zakresu działania Urzędu w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju,
 4. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Zastępczych Miejsc Szpitalnych oraz przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
 5. prowadzenie całokształtu spraw związanych z kwalifikacją wojskową oraz ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy  rezerwy,

2) przygotowanie i szkolenie pracowników na potrzeby obronne;

3) prowadzenie akcji kurierskiej;

4) nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony państwa;

5) prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, a w szczególności:

 1. opracowywanie planów obrony cywilnej i kart realizacji zadań OC,
 2. opracowywanie rocznych planów działania w dziedzinie obronności oraz OC i zarządzania kryzysowego,
 3. tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 4. prowadzenie magazynu OC oraz dokumentacji magazynowej,

6) prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, a w szczególności:

 1. stałe aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 2. aktualizacja bazy danych na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 3. planowanie i przygotowywanie działań w przypadku wystąpienia miejscowych zagrożeń oraz zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych,
 4. organizacja prewencyjnych działań pozorowanych w zakresie różnego typu zagrożeń,
 5. przygotowywanie i zapewnianie działania systemu ostrzegania i alarmowania oraz systemu powszechnego ostrzegania,

7) prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:

 1. współdziałanie z Komendą PPSP oraz jednostkami ochotniczej straży pożarnej w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej,
 2. realizacja zadań związanych z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w Gminie,

8) prowadzenie spraw w zakresie ochrony informacji niejawnych:

 1. pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
 2. przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych w systemie teleinformatycznym,
 3. opracowywanie oraz aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych oraz dokumentacji systemu teleinformatycznego,
 4. prowadzenie stosownych dzienników i rejestrów dotyczących informacji niejawnych,

9) prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją imprez masowych, zgromadzeń  i wydawaniem stosownych zezwoleń,

10) terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdawczości.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
  2. praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
  3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 4. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 5. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów).

  8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700  lecia 39,   88  -  400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim  w Żninie”.

Termin składania dokumentów do dnia 06.04.2021 r. do godz. 1700 (włącznie). Aplikacje które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  07.04.2021 r.   o godz. 1000.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 143. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Artur Krajewski – inspektor ds. bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 Żnin, dnia  25 marca 2021 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 25 marca  2021 r. 

ZATWIERDZAM
            BURMISTRZ ŻNINA

/-/ Robert Luchowski 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Krajewski

Data wytworzenia:
25 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
25 mar 2021, godz. 12:32

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
25 mar 2021, godz. 12:36