Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[2] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
 i o naborze do pracy na to stanowisko
Nr 2/2023
OR. 210.2.2023
BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700-lecia 39
88-400 Żnin
ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy
 
Podinspektora ds. bezpieczeństwa
w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 
 
Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do pracy
na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Podinspektora ds. bezpieczeństwa
w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa
w Urzędzie Miejskim w Żninie
 
 
1. Nazwa i adres jednostki:
    Urząd Miejski w Żninie
    ul. 700-lecia 39
    88-400 Żnin
 
2. Określenie stanowiska urzędniczego: 
    1) podinspektor ds. bezpieczeństwa - pełny wymiar czasu pracy;
    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.
 
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:
 
Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
Kandydat(ka) do pracy:
 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe lub minimum średnie ze świadectwem dojrzałości;
 3. posiada minimum 3-letni staż pracy;
 4. posiada znajomość przepisów prawa wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz z Kodeksu postępowania administracyjnego oraz z następujących ustaw; ustawy o obronie Ojczyzny, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o ochronie informacji niejawnych,  ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o stanie wyjątkowym, ustawy o stanie klęski żywiołowej, ustawy Prawo o zgromadzeniach, ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw;
 5. posiada umiejętność interpretacji wskazanych wyżej przepisów prawa oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 8. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.
 
Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):
 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
   1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
   2. doświadczenie zawodowe dotyczące zarządzania kryzysowego, policyjnego, wojskowego lub ochrony przeciwpożarowej (straży pożarnej);
   3. posiada prawo jazdy kat. „B”.
 
4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.
Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:
 
 1. powadzenie spraw zakresie obronności, a w szczególności:
 1. tworzenie w formie planów warunków organizacyjnych i technicznych celem realizacji zadań na potrzeby obronne państwa;
 2. opracowywanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz kart realizacji zadań;
 3. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru, regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz zakresu działania Urzędu w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju;
 4. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Zastępczych Miejsc Szpitalnych oraz przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
 5. prowadzenie całokształtu spraw związanych z kwalifikacją wojskową oraz ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy  rezerwy;
 1. przygotowanie i szkolenie pracowników na potrzeby obronne;
 2. prowadzenie akcji kurierskiej;
 3. nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony państwa;
 4. prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, a w szczególności:
 1. opracowywanie planów obrony cywilnej i kart realizacji zadań OC,
 2. opracowywanie rocznych planów działania w dziedzinie obronności oraz OC i zarządzania kryzysowego,
 3. tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 4. prowadzenie magazynu OC oraz dokumentacji magazynowej,
6) prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, a w szczególności:
 1. stałe aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 2. aktualizacja bazy danych na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 3. planowanie i przygotowywanie działań w przypadku wystąpienia miejscowych zagrożeń oraz zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych,
 4. organizacja prewencyjnych działań pozorowanych w zakresie różnego typu zagrożeń,
 5. przygotowywanie i zapewnianie działania systemu ostrzegania i alarmowania oraz systemu powszechnego ostrzegania,
7) prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
 1. współdziałanie z Komendą PPSP oraz jednostkami ochotniczej straży pożarnej w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej,
 2. realizacja zadań związanych z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w Gminie,
8) prowadzenie spraw w zakresie ochrony informacji niejawnych:
 1. pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
 2. przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych w systemie teleinformatycznym,
 3. opracowywanie oraz aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych oraz dokumentacji systemu teleinformatycznego,
 4. prowadzenie stosownych dzienników i rejestrów dotyczących informacji niejawnych,
9) prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją imprez masowych, zgromadzeń  i wydawaniem stosownych zezwoleń;
10) terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdawczości.
 
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
 2. praca administracyjno-biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
 3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
 
6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:
Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.
 
 
 
7. Wskazanie wymaganych dokumentów:
 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z  pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.
    
8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Żninie
ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin w Sekretariacie Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów – 17 kwietnia 2023 r. do godz. 15.30 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:
     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ”.  Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.
 
Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.
 
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu
52 3031301. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin.
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie egzaminu sprawdzającego (testu kwalifikacyjnego) i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.
 
Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.
 
Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.gminaznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy
ul. 700-lecia 39 w Żninie.
 
Żnin, dnia 6 kwietnia 2023 r.
 
Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 6 kwietnia 2023 r.
 
 
ZATWIERDZAM
BURMISTRZ
 
                                                                                                                                  /-/   Robert Luchowski
 
 
 

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wacław Żychliński

Data wytworzenia:
06 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Przemysław Matwiejczyk

Data publikacji:
06 kwi 2023, godz. 14:07

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Matwiejczyk

Data aktualizacji:
06 kwi 2023, godz. 14:10