Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[2] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Wydziału Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym kierowniczym urzędniczym stanowisku pracy  

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 2/2019

OR.210.2.2019

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego kierowniczego urzędniczego stanowiska pracy

 Dyrektora Wydziału Budżetu i Gospodarki  

 w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.     o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy

Dyrektora Wydziału Budżetu i Gospodarki

w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) Dyrektor Wydziału Budżetu i Gospodarki -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem polskim lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane z zakresu ekonomii lub  uzupełnione co najmniej studiami zawodowymi z zakresu ekonomii, rachunkowości lub studiami podyplomowymi z rachunkowości;
 3. posiada co najmniej 5 letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub w państwowej jednostce budżetowej, w tym co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości lub 3 letni staż pracy na stanowisku związanym z gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 7. posiada znajomość przepisów z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw;
 8. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym          stanowisku.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych (niezbędnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postepowaniu.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. umiejętność kierowania pracą zespołu oraz sprawną i efektywną organizację pracy, wysoka kultura osobista,
  2. rzetelność, zaangażowanie, terminowość i systematyczność działania, odpowiedzialność oraz samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  3. umiejętność analitycznego myślenia, redagowania pism oraz prawidłowego zastosowania przepisów prawnych;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel, LEX, Bestia i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
  2. 15 letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub w państwowej jednostce budżetowej,
  3. doświadczenie zawodowe poparte co najmniej 10-letnim stażem pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, na stanowiskach związanych z koordynowaniem i organizacją pracy obejmujących zagadnienia związane z gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego,
  4. przygotowanie w zakresie odbytych kursów i szkoleń z zakresu finansów publicznych, rachunkowości,
  5. wiedza z zakresu funkcjonowania pionu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. zorganizowanie pracy oraz właściwy podział zadań w Wydziale;
 2. nadzór nad należytym wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników Wydziału oraz prowadzenie bieżącej kontroli wewnętrznej w zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej;
 3. nadzór nad właściwym realizowaniem i terminowością spraw należących do kompetencji Wydziału;
 4. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego oraz jednostkami organizacyjnymi gminy;
 5. nadzór nad przygotowaniem spraw z zakresu księgowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, w szczególności:
 1. prowadzeniem księgowości budżetowej, w tym dochodów i wydatków budżetu oraz kosztów,
 2. terminowym regulowaniem zobowiązań, w tym min: zatwierdzanie do zapłaty, przeprowadzenie kontroli wstępnej zgodności wydatku z planem finansowym,
 3. rozliczaniem zaliczek pobranych przez pracowników, paliwa zużytego do samochodów służbowych,
 4. sporządzaniem sprawozdań budżetowych i finansowych,
 5. dokonywaniem przelewów,
 6. obsługą podatku VAT, w tym prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży, sporządzania JPK,
 7. obsługą systemu Bestia w zakresie sprawozdań, planu finansowego,
 8. współdziałanie z US i ZUS,
 9. współdziałanie z regionalną izbą obrachunkową,
 10. nadzór nad przygotowaniem, aktualizacją oraz przekazywaniem materiałów podlegających publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie zadań Wydziału,
 11. przygotowanie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej,
 12. nadzór nad prawidłowym obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów w Wydziale.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy i lokalizacja: Wydział Budżetu i Gospodarki, Urząd Miejski, Żnin, ul. 700-lecia 39,
 2. stanowisko kierownicze urzędnicze dyrektora wydziału urzędu z dostępem do internetu,
 3. praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych na stanowisku,
 4. wynagrodzenie wg. Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie,
 5. czas pracy: 40 godzinny, zgodnie z Regulaminem pracy w Urzędzie Miejskim w Żninie,
 6. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi  informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy oraz obywatelstwo (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. listy polecające lub referencyjne.

 

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Wydziału Budżetu i Gospodarki Urzędu Miejskiego w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 22 lutego 2019 r. do godz. 1400 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  25 lutego 2019 r.   o godz. 1000.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ” Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 115. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  12 lutego 2019 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu  12 lutego 2019 r.

 

   ZATWIERDZAM
BURMISTRZ ŻNINA

/-/ Robert Luchowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wacław Żychliński

Data wytworzenia:
12 lut 2019

Osoba dodająca informacje

Piotr Lewandowski

Data publikacji:
12 lut 2019, godz. 14:36

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Lewandowski

Data aktualizacji:
12 lut 2019, godz. 14:37