Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[19] Ogłoszenie o naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym kierowniczym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 19/2017

OR.210.19.2017

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu  wolnego   kierowniczego urzędniczego stanowiska pracy

Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu

w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy

Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu

w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Żninie ul. 700 - lecia 39,  88-400 Żnin.
 2. Określenie stanowiska urzędniczego:

1) Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu - pełny wymiar czasu pracy;

2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada co najmniej 5 letni staż pracy;
 3. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie kierowania zespołem;
 4. posiada wykształcenie wyższe w zakresie edukacji, kultury lub sportu;
 5. posiada znajomość przepisów ustaw z obszaru edukacji,  kultury  i sportu  oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 8. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1) predyspozycje osobowościowe:

  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność kierowania pracą zespołu oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;

 

            2) umiejętności i predyspozycje zawodowe:

  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
  2. znajomość zagadnień z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
  3. znajomość zagadnień z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kultury fizycznej i sportu,
  4. znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  5. doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
  6. znajomość języka angielskiego i/lub innych języków obcych.
 1. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym. Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:
  1. kierowanie Wydziałem Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Żninie;
  2. organizowanie i wykonywanie zadań przypisanych wydziałowi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Żninie oraz zapewnienie właściwej i terminowej ich realizacji;
  3. kierowanie działaniami w zakresie przygotowywania projektów uchwał, zarządzeń, porozumień, umów, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady Miejskiej oraz dla potrzeb Burmistrza, w sprawach wynikających z zakresu działania wydziału;
  4. nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi działającymi w sferze kultury fizycznej i sportu;
  5. nadzór nad działalnością instytucji kultury;
 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. stanowisko kierownicze urzędnicze z dostępem do internetu,
 2. praca administracyjno — biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
 3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
 1. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 6 %.

 1. Wskazanie wymaganych dokumentów:
 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 — lecia 39, 88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (l piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 8 stycznia 2018 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 — lecia 39 w dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 1300

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 115. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

Żnin, dnia 29 grudnia 2017 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 29 grudnia 2017 r.

             ZATWIERDZAM
              BURMISTRZ ŻNINA

                                                                                                                         /-/  Robert Luchowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bogumiła Czaj

Data wytworzenia:
29 gru 2017

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
29 gru 2017, godz. 13:16

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
29 gru 2017, godz. 13:17