Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[18] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. turystyki i promocji w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 18/2020

OR. 210.18.2020

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700-lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy

podinspektor ds. turystyki i promocji w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

podinspektor ds. turystyki i promocji w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700-lecia 39

    88-400 Żnin

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) podinspektor ds. turystyki i promocji - pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe;
 3. posiada znajomość przepisów prawa z zakresu postępowania administracyjnego – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym,  ustawy prawo prasowe, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, rozporządzeń do w. wym. ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;
 4. posiada umiejętność interpretacji wskazanych wyżej przepisów prawa oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;
 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 7. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. wykształcenie - preferowane z zakresu marketingu,  dziennikarstwa, komunikacji społecznej lub innych nauk społecznych lub studia podyplomowe z powyższych zakresów;
 2. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 3. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
   1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
   2. doświadczenie w pracy w organach statutowych organizacji pozarządowych,

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

1) tworzenie warunków dla utrzymania i rozwoju lokalnej turystyki;

2) inicjowanie i kreowanie działań na rzecz rozwoju turystyki, w tym udział w targach turystycznych, wydarzeniach promocyjnych, konsultacyjnych i szkoleniowych;

3) współpraca przy opracowywaniu materiałów z zakresu turystyki oraz obszaru działania organizacji pozarządowych z terenu gminy, a także innych materiałów informacyjnych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem gminy Żnin i podmiotów działających na jej obszarze;

4) promowanie walorów turystycznych i gospodarczych Gminy Żnin, integrowanie działań w zakresie rozwoju turystyki i prowadzenie bieżącej analizy rynku turystycznego;

5) współpraca z Punktem Informacji Turystycznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki w gminie Żnin;

6) prowadzenie rejestru gospodarstw agroturystycznych oraz innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie;

7) monitoring oferty turystycznej na terenie Gminy Żnin oraz ofert związanych z ruchem turystycznym (gastronomia, transport, usługi);

8) prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem wydarzeń Honorowym Patronatem Burmistrza Żnina;

9) współprowadzenie strony internetowej gminy oraz profili gminy na portalach społecznościowych;

10) współpraca przy przygotowywaniu materiałów do miesięcznika gminy Żnin – Żniniok;

11) współpraca przy organizowaniu imprez masowych;

10) praca przy przygotowaniu, obsłudze i prowadzeniu imprez masowych oraz innych wydarzeń organizowanych przez gminę Żnin, gminne jednostki organizacyjne, instytucje kultury oraz inne podmioty, w szczególności koncertów, wystaw, targów, jarmarków, festiwali, festynów oraz przedsięwzięć sportowych;

11) współpraca przy prowadzeniu spraw z zakresu promocji Gminy, w tym gospodarczej, kreowanie i inicjowanie przedsięwzięć promocyjnych;

12) współpraca przy przygotowywaniu materiałów promujących inwestycje wewnętrzne i zewnętrzne na terenie Gminy Żnin;

13) współpraca z rzecznikiem prasowym, w szczególności przy:

a) prowadzeniu bazy kontaktów mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich,

b) przygotowaniu i obsłudze konferencji prasowych Burmistrza Żnin,

c) przygotowaniu i dystrybucji materiałów prasowych,

d) przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania mediów kierowane do Urzędu,

e) monitoringu mediów, przygotowywaniu sprostowań i polemik,

oraz zastępowanie rzecznika prasowego podczas jego nieobecności.

14) współpraca przy kompletowaniu dokumentacji fotograficznej urzędu;

15) współpraca przy realizacja zadań w zakresie integracji europejskiej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

16) bieżąca praca wydziału: obsługa klientów wydziału, przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Żninie, projektów Zarządzeń Burmistrza Żnina, pism i decyzji, sporządzanie umów, porozumień, komunikatów medialnych, obsługa urządzeń biurowych;

17) współpraca z pozostałymi pracownikami wydziału przy organizowaniu i imprez o charakterze promocyjnym, kulturalnym i patriotycznym, współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Żnin oraz podmiotami zewnętrznymi;

18) przygotowywanie materiałów prasowych i promocyjnych niezbędnych do właściwego prowadzenia polityki informacyjnej Gminy Żnin w środkach masowego przekazu, w obszarze dotyczącym zakresu obowiązków;

19) wykonywanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń odbywających się na terenie gminy Żnin, wydarzeń organizowanych przez gminę Żnin i gminne jednostki organizacyjne oraz wydarzeń, w których biorą udział przedstawiciele gminy Żnin, niezależnie od miejsca ich odbywania;

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
 2. praca administracyjno-biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
 3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

    

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie
ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. turystyki i promocji w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów – do dnia 21 września 2020 r. do godz. 15.30 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700-lecia 39 w dniu 22 września 2020 r. o godz. 11.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.

Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu
52 303 13 01 wew. 135. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest Paweł Sikora – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie. 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia 10 września 2020 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 10 września 2020 r.

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ ŻNINA

/-/ Robert Luchowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Sikora

Data wytworzenia:
10 wrz 2020

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
10 wrz 2020, godz. 15:12

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
10 wrz 2020, godz. 15:31