Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[16] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjno-rozliczeniowej w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 16/2020

OR. 210.16.2020

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700-lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy

Podinspektora ds. obsługi administracyjno-rozliczeniowej w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Podinspektora ds. obsługi administracyjno-rozliczeniowej w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700-lecia 39

    88-400 Żnin

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) Podinspektor ds. obsługi administracyjno -rozliczeniowej - pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe administracyjne lub pokrewne;
 3. posiada minimum – 2 letni staż pracy w tym co najmniej roczne doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej     w administracji publicznej, samorządowej lub rządowej;
 4. posiada znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przepisów wykonawczych do ustawy, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 5. posiada umiejętność interpretacji wskazanych wyżej przepisów prawa oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 8. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
   1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
   2. doświadczenie w pracy w księgowości podatkowej lub w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych.

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 

1) przygotowywanie projektu budżetu z ramienia IGPI wraz z prognozą finansową (WPF);

2) sporządzanie sprawozdań półrocznych oraz rocznych z realizacji budżetu;

3) sprawowanie kontroli nad prawidłowym wykorzystaniem środków  budżetowych, zgodnie z planem finansowym – koordynacja dysponentów;

4) przygotowywanie zmian w planie finansowym zarówno w zakresie inwestycji,                 jak i wydatków bieżących;

5) rozliczanie jednostek wynajmujących pomieszczenia na ul. Potockiego w Żninie, za zużyte media ( energia, gaz, woda, ścieki);

6) przygotowywanie postępowań do 30 000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza, dla inwestycji oraz bieżących działań z zakresu oświetlenia ulicznego oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin;

7) przygotowywanie projektów decyzji lokalizacyjnych związanych z umieszczeniem urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, w pasie drogowym (przyłącza, sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe oraz elektryczne);

8) rozliczanie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego, nadzór w zakresie zarządzania majątkiem oświetleniowym;

9) przyjmowanie zgłoszeń o awariach oświetlenia ulicznego i dalsze prowadzenie sprawy do usunięcia;

10) rozliczanie zużycia gazu na potrzeby obiektów będących własnością Gminy Żnin;

11) zarządzanie administracyjne drogami gminnymi – przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dot. zajęcia pasa drogowego, na cele niezwiązane z funkcjonowaniem drogi (reklama, stoiska handlowe, umieszczenie urządzenia);

12) przestrzeganie zasad  art. 44 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.;

13) bieżąca obsługa korespondencji, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw;

14) współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami, stanowiskami samodzielnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
 2. praca administracyjno-biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
 3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z  pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

    

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie
ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjno-rozliczeniowej w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów – do dnia 3 sierpnia 2020 r. do godz. 15.30 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700-lecia 39 w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.

Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu
52 303 13 01 wew. 113. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest Paweł Piechowiak – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie. 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia 22 lipca  2020 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 22 lipca 2020 r.

ZATWIERDZAM

 BURMISTRZ ŻNINA

/-/  Robert Luchowski

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Piechowiak

Data wytworzenia:
22 lip 2020

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
22 lip 2020, godz. 15:00

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
22 lip 2020, godz. 15:15