Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[16] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. grafiki komputerowej w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy  

 i o naborze do pracy na to stanowiska

Nr 16/2018

OR.210.16.2018                                                          

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy

podinspektora ds. grafiki komputerowej  w Wydziale Turystyki,

Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.     o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

podinspektora ds. grafiki komputerowej  w Wydziale

Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy

w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) podinspektor ds. grafiki komputerowej -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku grafika komputerowa lub pokrewne, lub ukończone studia podyplomowe w podobnym zakresie;
 3. posiada wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania
  i przekazu informacji;
 4. posiada umiejętność tworzenia, przekształcania i przekazywania danych za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań;
 5. posiada znajomość obsługi programów graficznych minimum Pakiet Adobe (PS, AI), Corel Draw, Corel VideoStudio;
 6. posiada znajomość przepisów z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego i samorządu gminnego;
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 9. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo

        ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

 1.  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej   stanowisku.
   

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. sumienność,
  2. dobra organizacja pracy,
  3. zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, umiejętność pracy w stresie, pomysłowość,  
  4. samodzielność realizacji projektów,
  5. poczucie estetyki,
  6. umiejętność pracy pod presją czasu;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych Microsoft Office, OpenOffice,
  2. umiejętność sporządzania pism urzędowych,
  3. znajomość programu Adobe InDesign,
  4. znajomość zagadnień z zakresu DTP.

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 

 1. umiejętność pracy z graficznymi projektami rastrowymi (preferowany Adobe Photoshop);
 2. umiejętność pracy z graficznymi projektami wektorowymi (preferowany CorelDraw);
 3. projektowanie materiałów do druku, plakatów, ulotek, roll upów, katalogów, folderów, wizytówek i innych;
 4. tworzenie dyplomów, podziękowań, listów gratulacyjnych, zaproszeń etc.;
 5. przygotowywanie grafiki na potrzeby stron WWW, szablonów graficznych, projektowanie logotypów;
 6. grafika artystyczna, ilustracja, szkic;
 7. projektowanie nadruków na odzież;
 8. przygotowywanie materiałów promocyjnych w postaci filmów wideo, spotów reklamowych, prezentacji multimedialnych itp.;
 9. obsługa aparatów cyfrowych, cyfrowych kamer wideo oraz obróbka zdjęć, filmów wideo w postaci elektronicznej;
 10. umiejętność instalacji, zarządzania i obsługi systemów CMS (system zarządzania treścią);
 11. znajomość narzędzi webmasterskich, klientów FTP, podstawowa orientacja w językach skryptowych PHP, HTML, CSS, baz danych MySQL;
 12. umiejętność zarządzania domenami internetowymi (przekierowaniem domen i poddomen);
 13. promowanie potencjału kulturalnego i turystycznego Gminy Żnin w kraju i za granicą, w szczególności poprzez: opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie działań wydawniczych dotyczących promocji gminy;
 14. współprowadzenie portalu internetowego Gminy Żnin;
 15. znajomość zagadnień dot. prawa autorskiego.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,

 b) praca z obsługą urządzeń technicznych,

 c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi

     informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem), jeżeli kandydat/ka staż pracy posiada;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z  pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

    

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. grafiki komputerowej w Wydziale Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 24 grudnia 2018 r. do godz. 1200 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  27 grudnia 2018 r.   o godz. 1200.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ” Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 135. Osobą wyznaczoną w Urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Paweł Sikora – Dyrektor Wydziału Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700 lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  13 grudnia 2018 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 13 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ ŻNINA

/-/ Robert Luchowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bogumiła Czaj

Data wytworzenia:
13 gru 2018

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
13 gru 2018, godz. 13:05

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
13 gru 2018, godz. 13:05