Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[14] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. budownictwa inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 14/2018

OR.210.14.2018

BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700 – lecia 39
88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy
Głównego specjalistę ds. budownictwa inwestycyjnego
w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)
ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do pracy
na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Głównego specjalisty ds. budownictwa inwestycyjnego w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Żninie

ul. 700 – lecia 39, 88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

1) Główny specjalista ds. budownictwa inwestycyjnego - pełny wymiar czasu pracy;

2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa;
 3. posiada co najmniej 4 letni staż pracy;
 4. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru budownictwa, w tym w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 5. posiada znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, ustawa o samorządzie gminnym;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku;
 8. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
  2. bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji,
  3. podstawowa wiedza z zakresu działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
  4. doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa, w tym co najmniej dwuletnia praca związana z procesami inwestycyjnymi, praca w administracji budowlanej – pożądana w jednostkach samorządu terytorialnego lub praca w przedsiębiorstwie budowlanym (kierownik robót, kierownik budowy),
  5. posiadanie uprawnień budowlanych lub spełnianie warunków wymaganych do ich uzyskania w okresie 1 – 2 lat.

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej mającej na celu uzyskiwanie pozwoleń na budowę, zgłoszeń na prowadzenie robót budowlanych oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych;
 2. weryfikacja kosztorysów ofertowych, kalkulacji indywidualnych, kosztorysów powykonawczych, analizy techniczno-kosztowych zlecanych robót budowlanych;
 3. udział w procesie udzielania zamówień publicznych, w szczególności przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia, formułowaniu warunków udziału wykonawców, praca w komisjach przetargowych, konstruowaniu treści umów i zleceń z wykonawcami na roboty budowlane, usługi i dostawy;
 4. przygotowywanie harmonogramów planowanych inwestycji i remontów w gminie;
 5. monitorowanie i raportowanie wykonywanych robót budowlanych w oparciu o przyjęte rozwiązania dokumentacji projektowo-kosztorysowej danych przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych oraz harmonogramy rzeczowo-finansowe;
 6. udział w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań, dokonywanie rozliczeń finansowych, przekazywanie dokumentacji do Wydziału Budżetu i Gospodarki Urzędu Miejskiego;
 7. planowanie remontów, przebudowy, budowy budynków i obiektów budowlanych oraz budowli wchodzących w zasób całego mienia komunalnego - współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy;
 8. udział w procesach sporządzania wniosków przy ubieganiu się przez Gminę o środki finansowe z funduszy unijnych i krajowych;
 9. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją oraz rozliczaniem inwestycji kubaturowych;
 10. nadzorowanie robót budowlanych nie wymagających uprawnień budowalnych w zakresie kontroli rzeczowej i finansowej zlecanych robót;
 11. prowadzenie książek obiektów budowlanych będących w zasobach majątku gminy.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
 2. praca administracyjno–biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
 3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700-lecia 39 88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego specjalisty ds. budownictwa inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 29.11.2018 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700–lecia 39 w dniu 30.11.2018 r. o godz. 1000.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu 52 3031301 wew. 156. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

Żnin, dnia 19 listopada 2018 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 19 listopada 2018 r.

 

                                                                                                                                   

ZATWIERDZAM
BURMISTRZ ŻNINA

 /-/ Robert Luchowski

    


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bogumiła Czaj

Data wytworzenia:
19 lis 2018

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
19 lis 2018, godz. 09:35

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
19 lis 2018, godz. 09:39