Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[14] Ogłoszenie o naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie

Ogłoszenie o wolnym kierowniczym urzędniczym stanowisku pracy  
 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 14/2019


OR.210.14.2019

BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700 – lecia 39
88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego kierowniczego urzędniczego stanowiska pracy Dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie
 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.
o pracownikach samorządowych (
Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko
Dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie

  

1. Nazwa jednostki:

    Żłobek Gminny w Żninie

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

1) Dyrektor Żłobka Gminnego w Żninie

2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności

3. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. pięcioletni staż pracy, minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 7. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 8. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

4. Preferowane kwalifikacje dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 2. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 3. znajomość przepisów prawa pracy,
 4. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 5. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 6. znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 7. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 8. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości samorządowych jednostek budżetowych,
 9. znajomość przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 10. umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 11. umiejętności menadżerskie, inicjatywa i dynamika w działaniu, komunikatywność,
 12. poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

1) kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji zadań wynikających ze statutu Żłobka Gminnego w Żninie,

2) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Żłobkiem Gminnym realizującym własne zadania oraz zadania obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostki, w myśl ustawy o samorządzie gminnym,

3) ustalanie i zatwierdzanie planów działalności jednostki,

4) wykonywanie zadań w zakresie zwierzchnika służbowego nad zatrudnionymi pracownikami jednostki.

6. Informacja o warunkach pracy:

 1. praca na stanowisku dyrektora żłobka w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzinny tygodniowy czas pracy,
 2. zatrudnienie  w ramach umowy o pracę,
 3. praca na miejscu: Żłobek Gminny w Żninie w budynku Przedszkola Miejskiego
  nr w 2 w Żninie, przy ul. Jasnej 5,
 4. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych,

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do naboru oraz koncepcją funkcjonowania i rozwoju Żłobka Gminnego w Żninie,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. pisemne opracowanie koncepcji programowej, organizacyjnej i ekonomicznej Żłobka Gminnego w Żninie,
 5. kserokopie:
 1. dokumentów poświadczających wykształcenie,
 2. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  wymagany staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenia o pozostawaniu w stosunku pracy,
 3. dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne,

6) oświadczenia o:

 1. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu,

8. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39, 88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu jw., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie”. Termin składania dokumentów do dnia 16  grudnia 2019 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  17 grudnia 2019 r.   o godz. 1400.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

            Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym bądź kierowniczym stanowisku urzędniczym zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Łukasz Marnocha – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Żninie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.


Żnin, dnia 5 grudnia 2019 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 5 grudnia 2019 r.


              BURMISTRZ ŻNINA

/-/ Robert Luchowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Marnocha

Data wytworzenia:
05 gru 2019

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
05 gru 2019, godz. 14:31

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
05 gru 2019, godz. 14:32