Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[13] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 13/2018

OR.210.13.2018

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu  wolnego  urzędniczego stanowiska pracy

podinspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.     o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

podinspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

w Urzędzie Miejskim w Żninie

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) podinspektor ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie,

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności,

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą),
 2. wykształcenie wyższe  z zakresu ochrony środowiska, lub pokrewne;
 3. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru ochrony środowiska (ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ustawa prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań, ustawa o samorządzie gminnym, przepisy z zakresu,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej  stanowisku,

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie,
  7. posiada prawo jazdy kat. B.

 

 1. umiejętności i predyspozycje zawodowe: umiejętność obsługi komputera w stopniu

co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku,

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Główne zadania i obowiązki na stanowisku:

Prowadzenie spraw:

 1. wynikających z Prawa Ochrony Środowiska,
 2. wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
 3. z zakresu zwalczania chorób zaraźliwych zwierząt oraz współpraca z inspekcją sanitarną i weterynaryjną,
 4. związanych z nadzorem merytorycznym nad zadaniami utrzymania zieleni i placów zabaw oraz odławianiem bezdomnych zwierząt,
 5. związanych z programami dotacji do przedsięwzięć proekologicznych dla mieszkańców funkcjonującymi w gminie,
 6. związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 7. związanych z przestrzeganiem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gmin w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi, deratyzacji, utrzymywania zwierząt,
 8. prowadzenie spraw związanych z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej,
 9. związanych z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych,
 10. związanych z informacją geologiczną,
 11. związanych z ustanowieniem i ochroną zieleni, zadrzewień i parków gminnych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem),
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu,
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko,
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

    

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39,   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu jw., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim  w Żninie”. Termin składania dokumentów do dnia 10 września 2018 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  11 września   2018 r.   o godz. 1200.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

            „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ” Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

            Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

            Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka - Sekretarz Gminy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  30 sierpnia  2018 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 30 sierpnia 2018 r.

 

 

ZATWIERDZAM
              BURMISTRZ ŻNINA

/-/ Robert Luchowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bogumiła Czaj

Data wytworzenia:
30 sie 2018

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
30 sie 2018, godz. 15:33

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Lewandowski

Data aktualizacji:
30 sie 2018, godz. 17:11