Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[10] Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatku w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 10/2020

OR. 210.10.2020

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700-lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy

 Inspektora ds. wymiaru podatku w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1289)

ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Inspektora ds. wymiaru podatku w Wydziale Budżetu i Gospodarki

w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700-lecia 39

    88-400 Żnin

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) Inspektor ds. wymiaru podatku - pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane z zakresu ekonomii lub uzupełnione co najmniej studiami zawodowymi z zakresu ekonomii, rachunkowości lub studiami podyplomowymi z rachunkowości lub finansów publicznych i podatków lokalnych;
 3. posiada minimum 3-letni staż pracy w księgowości podatkowej lub w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych,
 4. posiada znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis; Rozporządzenie Komisji (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, Uchwała nr X/104/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną oraz Uchwała nr XV/156/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis i de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Żnin;
 5. posiada umiejętność interpretacji wskazanych wyżej przepisów prawa oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;
 6. posiada umiejętność analizy sytuacji finansowej przedsiębiorcy – bez względu na formę organizacyjno-prawną prowadzonej działalności oraz przy zastosowaniu różnych form prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 9. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
   1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
   2. doświadczenie co najmniej 3-letniej pracy w księgowości podatkowej lub w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 

 1. dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wymiaru ww. podatków oraz projektów decyzji zmieniających;
 2. przygotowywanie projektów postanowień o wszczęciu postępowań podatkowych;
 3. prowadzenie postępowań w sprawach związanych z udzielaniem ulg  w spłacie podatków w formie umorzeń, odroczeń oraz rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych;
 4. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminu płatności podatku, odroczenia płatności zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty podatków i opłat lokalnych;
 5. przygotowywanie projektów decyzji dotyczących ulg ustawowych w zapłacie podatków lokalnych oraz stosowanie procedury związanej z udzielaniem tych ulg;
 6. dokonywanie przypisów, odpisów, korekt i zmian w podatkach lokalnych;
 7. prowadzenie rejestrów:

a) przypisów i odpisów wymierzanego podatku,

b) odpisów umorzeń podatków,

c) odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty podatku;

 1. bieżąca kontrola dokonywanych zgłoszeń oddania obiektów budowlanych do użytkowania i przeprowadzenie czynności związanych z prawidłowym ich opodatkowaniem;
 2. przygotowywanie zaświadczeń oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń dla  podatników prowadzących gospodarstwa rolne;
 3. przygotowywanie informacji i analiz w zakresie udzielanej pomocy publicznej;
 4. prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis i pomocy regionalnej w oparciu o gminne programy pomocowe;
 5. przygotowywanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej;
 6. sporządzanie projektów sprawozdań dotyczących pomocy publicznej;
 7. przygotowywanie zaświadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gdy urzędowego potwierdzenia danych żąda wnioskodawca;
 8. przygotowanie i przesłanie materiałów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w przypadku odwołań od decyzji podatkowych;
 9. przygotowywanie projektów sprawozdań dotyczących utraconych dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg w zapłacie podatków;
 10. przygotowywanie projektu sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
 11. przygotowywanie projektów wniosków o rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;
 12. przeprowadzanie kontroli lub oględzin u podatników zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie Ordynacja podatkowa;
 13. bieżące uzupełnianie ewidencji podatkowej;
 14. właściwe i terminowe prowadzenie indywidualnych spraw i postępowań administracyjnych oraz załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 15. przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania, wnioski i interpelacje radnych;
 16. przygotowywanie projektów uchwał  Rady Miejskiej w Żninie w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz zasad i trybu udzielania ulg;
 17. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wzorów informacji podatkowych i deklaracji podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości osób fizycznych i prawnych oraz uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych;
 18. zapewnienie prawidłowej organizacji przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, prowadzenie postępowań wyjaśniających, przygotowywanie propozycji ich rozpatrzenia lub załatwienia, w tym przygotowywanie projektów pism jako odpowiedzi na skargi, wnioski obywateli oraz udzielanie obywatelom wyjaśnień dotyczących wniosków i postulatów wyborców, uchwał i wniosków oraz skarg, wniosków i petycji obywateli.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
 2. praca administracyjno-biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
 3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z  pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

    

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie
ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 14.00 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700-lecia 39 w dniu 18 maja 2020 r. o godz. 10.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1289.)”.

Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu
52 303 13 01 wew. 159. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest Lidia Dudek – Dyrektor Wydziału Budżetu i Gospodarki

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy
ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia 5 maja 2020 r.

 

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 5 maja 2020 r.

 

 

ZATWIERDZAM

 BURMISTRZ ŻNINA

 

    /-/Robert Luchowski

 

 

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Lidia Dudek

Data wytworzenia:
05 maj 2020

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
05 maj 2020, godz. 13:04

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
05 maj 2020, godz. 13:05