Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy  

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 1/2022

OR.210.1.2022

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy

podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa

 w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.     o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa

w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) ds. ochrony środowiska i rolnictwa -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

jest obywatelem polskim lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;

posiada wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu administracji, nauk przyrodniczych, ochrony środowiska, rolnictwa lub pokrewne,

staż pracy minimum 3 lata;

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

cieszy się nieposzlakowaną opinią;

posiada znajomość przepisów z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o ochronie roślin, ustawy o funduszu sołeckim, ustawy prawo wodne oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;

posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym          stanowisku;

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych (niezbędnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postepowaniu.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

predyspozycje osobowościowe:

samodzielność,

odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,

dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,

umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,

umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,

inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie,

umiejętności i predyspozycje zawodowe:

umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel) i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),

preferowane doświadczenie pracy w samorządzie terytorialnym na podobnym stanowisku.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z egzaminu pisemnego, rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

udzielanie informacji o programie priorytetowym „Czyste Powietrze” osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;

podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami programu priorytetowego „Czyste Powietrze” i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;

wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, z zachowaniem należytej staranności;

przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców z Gminy Żnin w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”;

pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników;

prowadzenie spraw z zakresu rejonizacji upraw i struktury zasiewów;

prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad produkcją roślinną;

przygotowywanie dokumentów i projektów decyzji w zakresie udzielania zezwolenia na uprawę maku i konopi;

prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na uprawę maku i konopi;

prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad produkcją zwierzęcą;

prowadzenie spraw związanych z melioracjami rolnymi;

prowadzenie spraw związanych z zakłóceniami stosunków wodnych na gruncie;

prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem dostępu do wód objętych powszechnym korzystaniem z wód;

obsługa producentów rolnych oraz współpraca z Izbą Rolniczą, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących rolnictwa i rozwoju wsi;

współdziałanie z właściwym stanowiskiem pracy urzędu w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania Gminy Żnin w sytuacjach kryzysowych związanych z rolnictwem;

prowadzenie spraw z zakresu udzielania, rozliczania i dokonywania kontroli dotacji udzielonych dla Gminnych Spółek Wodnych pod względem formalnym, merytorycznym, rachunkowym;

dokonywanie kontroli zgodności wydatków środków z określonym w ustawie, uchwale bądź w umowie celem oraz terminowość realizacji zadania;

prowadzenie spraw z zakresu organizacji jednostek pomocniczych gminy (sołectw), w tym opracowywanie statutów tych jednostek i ich zmian, a także zarządzeń, regulaminów i instrukcji oraz zmian w tych aktach;

prowadzenie ewidencji i dokumentacji dotyczącej działalności jednostek pomocniczych gminy (sołectw);

prowadzenie obsługi administracyjnej jednostek pomocniczych gminy (sołectw) oraz prowadzenie i organizowanie możliwości dokonywania wydatków budżetowych przez jednostki w ramach środków finansowych wyodrębnionych do dyspozycji tych jednostek na realizację zadań jednostek, w tym spraw planowania i wydatkowania środków Funduszu sołeckiego;

prowadzenie dokumentacji, kontrola prawidłowości i zasadności wydatków Sołectw w ramach funduszu sołeckiego;

prowadzenie spraw związanych z organizacją wydarzeń na obszarach wiejskich, w szczególności dożynek gminnych;

prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, kontrole w sprawie spalania odpadów w piecach węglowych, sprawy dotyczące zamontowania czujników zanieczyszczenia powietrza (sensorów) na terenie gminy.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

miejsce pracy i lokalizacja: Wydział Środowiska, Obszarów Wiejskich                  i Rozwoju, Urząd Miejski, Żnin, ul. 700-lecia 39,

stanowisko urzędnicze  wyposażone w komputer  z dostępem do internetu,

wynagrodzenie wg Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie,

czas pracy: 40 godzin tygodniowo, zgodnie z Regulaminem pracy w Urzędzie Miejskim w Żninie,

obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi  informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;

kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy oraz obywatelstwo (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego), oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;

curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się           w gronie najlepszych kandydatów.

 

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Sekretariacie Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu jw., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia  13 kwietnia 2022 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  14 kwietnia 2021 r.   o godz. 1200.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ”.  Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych              z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  604 946 168. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Pan Paweł Sikora – Dyrektor Wydziału Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie egzaminu pisemnego (testu kwalifikacyjnego) i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  29 marca 2022 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu  29 marca 2022 r.

 

                                                                                                                                                                               BURMISTRZ 

                                                                                                                                                                        /-/ Robert Luchowski

 

 

Sprawę prowadzi:

Wacław Żychliński – Główny specjalista ds. kadr i administracji

Wydział Organizacyjny

tel. 503 949 364, e-mail: w.zychlinski@gminaznin.pl

 

 

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wacław Żychliński

Data wytworzenia:
29 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Czechorowski

Data publikacji:
29 mar 2022, godz. 14:54

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Czechorowski

Data aktualizacji:
29 mar 2022, godz. 15:00