Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[5] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

 

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy 

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 5/2021

OR.210.5.2021                                                          

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego  urzędniczego stanowiska pracy

 ds. zamówień publicznych  w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

podinspektora ds. zamówień publicznych

w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) podinspektor  ds. zamówień publicznych -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności (242225).

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy    na określonym wyżej stanowisku;
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej   stanowisku;
 2. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 4. posiada wykształcenie wyższe;
 5. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych, w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, ustawy o finansach publicznych oraz  umiejętność ich interpretacji i wykorzystywania;
 6. posiada znajomość zagadnień  realizacji procedur zamówień publicznych, w tym            dokumentowania  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umiejętność samodzielnego opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie  postępowania oraz udzielenie zamówienia publicznego;
 7. posiada minimum 2 letni  staż pracy w  jednostkach/jednostce  samorządu terytorialnego;
 8. posiada znajomość języka angielskiego - komunikatywna.

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz;
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej;
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1.  preferowane  jest, aby kandydat/kandydatka  posiadał doświadczenie po stronie Zamawiającego w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 130.000 zł (na podstawie poprzedniej ustawy- powyżej 30.000 euro)  w jednostce samorządu terytorialnego przez okres  co najmniej 3 miesięcy,
  2. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku);
  3. doświadczenie w zakresie  procedur udzielania zamówień publicznych przy przedsięwzięciach dofinansowanych ze środków unijnych;
  4. posiadanie ogólnej znajomości dyrektyw unijnych w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych.
  5. praktyczna umiejętności stosowania procedur udzielania zamówień do 130.000 zł (w poprzednim stanie prawnym 30.000 Euro)

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. przeprowadzanie czynności proceduralnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie, prowadzenie i koordynowanie spraw (planowanie, szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie SWZ, publikacja ogłoszenia, ocena ofert, sporządzanie protokołów, umów itp.);
 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie zamówień publicznych;
 3. koordynacja działań komórek organizacyjnych urzędu w zakresie przestrzegania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 4. wspieranie pracowników komórek organizacyjnych urzędu w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym oraz przygotowanie dokumentacji od strony formalno-prawnej;
 5. przygotowywanie dokumentacji przetargowej  do wybranych zadań publicznych;
 6. udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie realizacji zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł;
 8. kompletowanie dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych;
 9. prowadzenie rejestru postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych;
 10. monitorowanie zmian w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych;
 11. opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych i sprawozdań.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,

 b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

 c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 4. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 5. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów).

    

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żninie”.

Termin składania dokumentów - do dnia 25 czerwca 2021 r. do godz. 1400 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  28 czerwca 2021 r.   o godz. 1000.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.

Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 113. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Paweł Piechowiak – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  14.06.2021 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu  14.06.2021 r.

 

 

 

ZATWIERDZAM
            BURMISTRZ ŻNINA

 

/-/ Robert Luchowski 

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Piechowiak

Data wytworzenia:
14 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Bogumiła Czaj

Data publikacji:
14 cze 2021, godz. 13:22

Osoba aktualizująca informacje

Bogumiła Czaj

Data aktualizacji:
14 cze 2021, godz. 13:26